Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dairesine

İŞE BAŞLAMA - İŞİ BIRAKMA

Ayrıca mükellefler işi bıraktıklarını vergi dairesine bildirdikten sonra işin bırakıldığı yılı izleyen yıldan itibaren başlamak üzere 5 yıl süreyle defter ve belgelerini saklamak zorundadırlar.

KURUMLAR VERGİSİ

13 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler İŞE BAŞLAMADA VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU Mükellefiyetin başlaması için, vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden ...

TAŞINMAZ MAL KİRA BEY ANI Rent Declaration of Immovable ...

BEYAN İmza Decleration Signature NOTLAR: Kirada olan bir binanın, kira miktarı veya kullanma bedelinin, mal sahibi ve/veya kiracı tarafından Vergi Dairesine bildirilmesi 27/77 Sayıılı V.U. Yasasi'nın 89 (1) maddesine istinaden zorunludur.

ÖZELGELER

347 ÇÖZÜM S ayı: 97-2010 M A L i T.C. GELİRİDARESİBAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı:B.07,1.GİB.4.99.16.01/01-MUK-57 23.07.2009/25281 Konu:İflasertelemesihükümlerikapsamında da vaveicratakibi ne konuedilemeyen ...

SOSYAL B İ L İ MLER ENST İ TÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDEN İ ...

dairesine teslim edebileceği; malı borçluya vermemesi, aksi halde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağı ihtarını içerir.

ÖLÜM HALİNDE DİĞER VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

KISIM V MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER 1. VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİM VUK'nun 164'ncü maddesinde "Ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir.

Bu önemli iþtir. Kanun böyle emrediyorsa, yaptýðý iþin ...

Bu önemli iþtir. Kanun böyle emrediyorsa, yaptýðý iþin güven duygusuna muhtaç her vatandaþ gibi ben de tapu dairesine gidebilirim. Mustafa Kemal AMustafa Kemal ATTAATÜRKTÜRK

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 405)

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık SözleĢmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi giriĢi yapılmadan meslek mensuplarının sözleĢme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine ...

Avukatlarda şekli mükellefiyetler

II- BİLDİRİM ÖDEVLERİ A- İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME Vergi Usul Kanunu’nun 153/2. maddesine göre, diğer tüm serbest meslek erbapları gibi avukatlar da işe başladıklarını, bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

MALİ YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Fevzi ...

5- İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYAN KDV’NİN İADESİ: KDV tevkifatı kapsamındaki yapım işlerinde hizmeti alanlar (yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar), bu alışlar nedeniyle yüklendikleri KDV’nin 1/6’sını sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödemektedir.