Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daiwra

mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze

“yvelaferi afeTqda - miwa, saxlebis saxuravebi. daiWra Svidi adamiani, daSavdnen Zroxebi.” mSvidobiani mosaxleoba cecxlis xazze qarTul-rusuli konfliqti

solidarobis demonstracia TbilisSi arabuli samyaro kvlav ver ...

daiWra, teroristebma yumbarebi dauSines naxal-ozs. eqvsi samxedro mosamsaxure daiWra, erTi maTgani _ druzi lufti nasraladini (38 wlis) daiRupa. cota

Semajamebeli testi 10. 07.11. weli qarTul enasa da literaturaSi IX ...

a) uRalates b) jari dauxoces g) daiWra 73. daasruleT sityvebi: ,,uwinamc dRe ki dameleva me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………** ‘’ 74. vis ...

q. Tbilisi

gaurkvevel viTarebaSi daiWra giorgi danelia, ris gamoc borotmoqmedebi iZulebulebi gaxdnen, SemTxvevis adgili ise daetovebinaT, rom TavianTi ganzraxva ver moiyvanes ...

saqarTvelo

xolo sami daiWra. 10 noembers mokluli iqna ori oficeri, xolo sami oficeri daiWra afeTqebis Sedegad - asafeTqebeli obieqti mimagrebuli iyo samxreT oseTis droSaze, romelic ...

qaquca ColoyaSvili saqarTvelos erovnuli gmiri

1914 wels qaquca avstriis frontze ibrZoda, sadac daiWra da kavkasiis frontze gadmoiyvanes. rogorc daWrili, zurgis jaris aseulis meTaurad daniSnes. am dros daiwyo rusebis ...

qarTuli elCis misalmeba - nomerSia: garekanis fotos avtori: vaso ...

pirvel msoflio omSi giorgi mazniaSvili dasavleTis frontze ibrZoda da varSavasTan daiWra kidec. Tebervlis revoluciis Semdeg mazniaSvili saqarTveloSi dabrunda da ori ...

vaxtang goilaZe - meomris biblioTeka #11 - saqarTvelos Tavdacvis ...

daiWra, qarTlis samefos teritoriaze momxdari, iran-bizantiis omis, erTi epizodi iyo. e.i. sirieli agiografi da juanSeri 491 wlis iran bizantiis omis erTi brZolis Sesaxeb ...

Buleteni 08 Seqtemberi

da daiWra rogorc bevri rezervisti da samxedro piri, aseve aTeulobiT mSvi-dobiani moqalaqe. momdevno dReebSi ru-seTis SeiaraRebulma Zalebma daikaves

2 0 0 8 w l i s a g v i s t o

ukanono bandformirebebis 6 wevri moklul iqna da 12 daiWra mas Semdeg, rac policiam sapasuxo cecxli gaxsna. 2 agvisto: eqvsi samoqalaqo piri da saqarTvelos Sss­s erTi ...