Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dakisreba

konvencia kompiuteruli danaSaulis Sesaxeb budapeSti, 23.XI.2001

es muxli ar unda ganimartebodes rogorc sisxlis samarTlis pasuxismgeblobis dakisreba am muxlis 1-l nawilSi moxseniebuli warmoebis, gayidvis, momaragebis, importis, gavrcelebis an sxvagvari xelmisawvdomobis an flobis iseTi qmedebisaTvis, romlis mizanic araa am konvenciis me-2-5 muxlebiT gaTvaliswinebuli ...

saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia adamianis uflebaTa ...

... mSvidobiani Sekrebis Tavisuflebis uzrunvelyofis aucilebloba). 6 amave dros, 7 noembris movlenebis daviwyeba ar SeiZleba. demokratiis qvakuTxedis - gamoxatvis Tavisuflebis - Sekrebis uflebis gadasarCenad aucilebelia aq aRwerili faqtebis obieqturi da drouli gamoZieba da pasuxismgeblobis dakisreba yvela im ...

procedurisa da mtkicebis wesebi∗

TaTbiri 143. damatebiTi sxdomebi sasajelsa da zianis anazraurebasTan daakSrebul sakiTxebze 144. sasamarTlo palatis gadawyvetilebis gamotana Tavi 7. sasjeli 145. sasjelis gansazRvra 146. jarimis dakisreba 77-e muxlis Tanaxmad 147. gankarguleba konfiskaciis Taobaze 148. gankarguleba jarimis an konfiskaciis ...