Sputtr.com | Alternative Search Engine

Damcvelis

National Human Rights Commissions and Ombudspersons' Offices ...

26 adamianis uflebaTa dacvis komisiebi da saxalxo damcvelis ofisebi xSirad atareben sakmaod karg iuridiul eqspertizas, magram ar gaaCniaT sakmarisi samedicino, fsiqologiuri an socialuri resursebi. unda arsebobdes garantia imisa, rom organos gaaCnia saTanado resursebi raTa gauwios mTavrobas rekomendacia ...

gaeros gegma ganviTarebis xelSewyobisTvis - gaeros gegma ...

tro, parlamenti, saxalxo damcvelis ofisi da SidsTan, tuberkulozsa da malariasTan brZo lis globaluri fondis proeqtebis saxelmwifo sakoordinacio sabWo: monacemTa Segroveba da

uflebebi janmrTeloba

... konkretuli nabijebis gadasadgmelad. 2007 wlis 14 oqtombers realuri Sous erT-erT monawiles, pako tabataZes, telekompania "rusTavi 2"-is xelmZRvanelobam Sou mas Semdeg daatovebina, rac am ukanasknelma Ria eTeriT sajarod ganacxada sakuTari seqsualuri orientaciis Sesaxeb. saqarT-velos saxalxo damcvelis ...

prioriteti Priority - 2008 wlis agvistos omi – ori wlisTavi ...

Human . adamianis . uflebaTa . Rights . prioriteti . Priority . 2008 wlis agvistos omi – ori wlisTavi ... qusikaSvili salome, saxalxo damcvelis ofisi,

adamianis uflebebi da fsiqiatria

10 RveviT - piradobis mowmobis gareSe miiRo monawileoba. gamovlinda xarvezebi saubno saarCevno komisiebis muSaobaSi fsiqiatriul saavadmyofoebTan mimarTebaSi. saxalxo damcvelis ofisSi moewyo mrgvali magida, romelsac eswrebodnen dain-teresebuli mxareebi.

saqarTvelos saxalxo damcvelis, saqarTvelos moqalaqeebis ...

paata leJava saqarTvelos saxalxo damcvelis, saqarTvelos moqalaqeebis, saqarTveloSi mcxovrebi sxva fizikuri pirebisa da saqarTvelos iuridiuli pirebis mier saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlosadmi mimarTvis wesi da procedurebi (saqarTvelos konstituciis me-2 TavTan dakavSirebul konstituciur ...

saqarTvelos saxalxo damcvelis 2004 wlis angariSi ibeWdeba ...

saqarTvelos saxalxo damcveli 2004 w. saparlamento angariSi 3 saqarTvelos saxalxo damcvelis 2004 wlis adamianis uflebaTa angariSi winamdebare moxsenebaSi asaxulia 2004 wels saqarTveloSi adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa mdgomareoba. amasTan, tendenciebis ukeT gaazrebis mizniT, saWirod miviCnieT ...

Ta saministros iuridiuli ganyofileba ( Finanzprokuratur ...

Finanzprokuratur-is istoria me-13 saukuneSi iwyeba. uwin mas “Fiskalat” 6 an “Kammerprokuratur” ewodeboda da erTdroulad or funqcias iTavsebda – braldebis mxaris funqcias da samoqalaqo saqmeebSi damcvelis funqcias.

DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN RIGHTS - DG II

... datovebis mizniT D date of lodging of a complaint-saCivris Setanis TariRi death penalty-sikvdiliT dasja default interest-sauravi; zogjer, pirgasamtexloc defamation-ciliswameba defence from unlawful violence-ukanono Zaladobisagan Tavdacva defence through legal assistance-(interesebis) dacva damcvelis ...

saqarTvelos iusticiis saministro 2006 wlis angariSi

... SeimuSava sisxlis samarTlis kanonmdeblobis reformis strategia da misi samoqmedo gegma, romelic sisxlis samarTlis saproceso kanonmdeblobaSi, iuridiuli ganaTlebis, prokuraturis, sasjelTa aRsrulebis, ufaso samarTlebrivi daxmarebis sistemebSi, policiaSi, sasamarTlo xelisuflebaSi, saxalxo damcvelis ...