Sputtr.com | Alternative Search Engine

Danergvaze

Sromis usafrTxoebis marTvis sistemebis meToduri miTiTeba ILO ...

8 g) saTanado wesiT gansazRvros kriteriumebi im dawesebulebebis da maTi movaleobis dasadgenad, romlebic pasuxismgebeli arian uSd marTvis sistemebis damuSavebasa da praqtikuli saxelmZRvaneloebis danergvaze; d) uzrunvelyos am saxelmZRvanelos xelmisawvdomoba samuSaos mimcemebis, muSakebisa da maTi ...

wliuri angariSi ANNUAL REPORT

... erT myar, saimedo, Zlier finansur instituts warmoadgens, romelsac yovelwliurad sul ufro meti da meti momxmarebeli ucxadebs ndobas da sabanko seqtorSi arsebuli konkurentuli garemos gaTvaliswinebiT, mas hyavs sakmao raodenobis mniSvnelovani klienti. "bazisbanki" orientirebulia axali produqtebis danergvaze, ...

ra unda icodes fermerma biznesis Sesaxeb

... xSiria Sem-Txvevebi, roca meurneobaSi romelime konkretuli mi-marTuleba ar iZleva mogebas (zogjer wamgebianicaa), magram misi dafinanseba wlidan wlamde grZeldeba im martivi mizeziT, rom arasodes ar gamoTvlila misi momgebianoba. sSirad, roca saubaria Tanamedrove meTodebisa da teqnologiebis danergvaze ...

asociacia mwvane alternativas gancxadeba

Tumca dReisaTvis garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministrosaTvis sazogadoebasTan konsultaciisa da gadawyvetilebis miRebis procesSi sazogadoebis monawleobis saukeTeso praqtikis danergvaze ufro Zlieri aRmoCnda sakuTari Tavis yvelaze Wkvianebad warmoCenisa da daSvebuli Secdomebis damalvis survili ...

garemos dacvis saministros angariSi

... gaica 102ekologiurieqspertizisdaskvna dagaremoze zemoqmedebisnebarTva  gaicasites 12 nebarTva;  birTvuli da radiaciulisaqmianobis 28 nebarTvada 69 licenzia;  daiwyomuSaobagaremozezemoqmedebisdokumentis gamartivebazedaevropuli-martividamoculobiTi standartuli sistemis danergvaze 2010 wlisaTvis (holandiuri ...

korporatiuli

... tegiis arsi? tegiis arsi? tegiis arsi? tegiis arsi? tegiis arsi? warmatebis misaRwevad, pirvel yovlisa, mxedvelo-baSia misaRebi kompaniis Rirebulebebi. strategiis ganxilvisas umTavres yura-dRebas vaqcevT im SesaZle-blobebs, rac dagvarwmunebs dasaxuli gegmis rentabelo-baSi. warmoebis axal meTod-Ta danergvaze ...

saaqcio sazogadoeba `yazbegi~

10 axali saamqroebis SeZenaze da Seqmnaze, arsebulis gafarToebaze, teqnikis srulyofaze, axali teqnikis danergvaze da axali produqciis gamoSvebaze. daadgines: 2006 wlis saangariSo periodis finansur ekonomiuri maCveneblebi Sefasdes damakmayofileblad da damtkicdes generaluri direqtoris batoni nikoloz ...

aryis teqnologia

TandaTanobiT viTardeboda da umjobesdeboda teqnologiuri procesi. me-19 saukunis meore naxevarSi yuradReba, ZiriTadad, gamaxvilebuli iyo saxdeli aparaturis srulyofaze, teqnologiuri siaxleebis danergvaze. mniSvnelovani gaxda gamoxdis procesis xangrZlivoba, temperaturuli reJimi da naxadis fraqciebad dayofa.

sindromologiuri diagnostika homeopaTiaSi

... T. alaSvili, T. Wanturia tradiciuli medicinis saqarTvelos liga, #13 polikoinikia, homeopaTiuri ganyofileba. diagnostikisa da paTologiis klasifikaciis sakiTxebi umTavresia medicinaSi. roca vlaparakobT Zveli qarTuli tradiciuli medicinis aRorZinebasa da praqtikaSi mis farTod danergvaze, pirvel adgilze ...

saaqcio sazogadoeba `yazbegi~

... samuSaoTa meore nawili mimarTuli iyo ludis xarisxis srulyofis da misi konkurentunarianobis amaRlebasa da ludis realizaciis pirobebis gaumjobesebisaken. samuSaoTa mesame nawili mimarTuli iyo axali saamqroebis SeZenaze da Seqmnaze, arsebulis gafarToebaze, teqnikis srulyofaze, axali teqnikis danergvaze da ...