Sputtr.com | Alternative Search Engine

Danergvisa

geografia

isa da maTi Sesrulebis uzrunvelyofa; erovnuli saswavlo gegmis danergvisa da funqcionirebis xarisxis Sefaseba; erovnuli Sefasebisa da sagamocdo sistemebis

misaRebia. swored, aqedan ikveTeba is ZiriTadi da mTavari mizani ...

morCilebis danergvisa da damonebis wyurvilad iqceva. rac Seexeba inteleqtualur bazisze aRmocenebul Zalauflebas, aq ,,sakuTari me”-s uryeobisa da TviTSegnebis koeficienti

sajaro samarTlis iuridiuli piris – saqarTvelos erovnuli ...

vebis warmoebaSi danergvisa da qvey­nis saeq­ sporto poten­cialis gazrdis mizniT; g) xels uwy­obs axali sainformacio teq­ nologiebis damuSavebisa da danergvis

baqteriuli infeqciebi - aleqsandre nanuaSvili Tbilisi 2009

... genetikuri msgavseba warmoadgens reklasifikaciis erT-erT ZiriTad mizezs, rac bolo wlebSi ganxorcielda. miuxedavad taqsonomiuri kvlevis axali meTodebis danergvisa ...

m. vardiaSvili, m. zviadaZe - sasveni niSnebis xmareba qarTul ...

7 mevenaxeobaSi intensiuri teqnologiebis danergvisa da ganviTarebis efeqturobis gansazRvra 8 regionaluri da adgilobrivi TviTmmarTvelobis struqturebis da maTi