Sputtr.com | Alternative Search Engine

Danog

Sve o mo danom udaru

Koji su znakovi mo danog udara? Typical warning signs of a stroke develop suddenly and can include Tipični znakovi mo danog udara se javljaju iznenada i mogu uključiti • weakness or numbness on one side of your body • sudden confusion or trouble understanding • trouble talking • dizziness, loss of ...

Srijeda / Wednesday 19.05.2010. Dvorana JAVOR/ Lecture ...

... Kapidžić-Duraković Suada (Bosnia and Herzegovina) Rehabilitacioni pristup osobama sa unilateralnim zanemarivanjem 17.30-18.00 Dubroja Ivan(Croatia) Novi oblici terapija u rehabilitaciji nakon mo danog udara 18.00-18.30 Čičkušić Amela (Bosnia and Herzegovina) Rana rehabilitacija osoba nakon mo danog ...

Sve o perifernoj arterijskoj bolesti

Follow these steps: Osobe koje imaju perifernu arterijsku bolest su izlo ene visokom riziku od srčanog i mo danog udara; stoga je va no povesti računa o kardiovaskularnim faktorima rizika.

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Od dana prijema ispoljavao je kliničke simptome organ-skog mo danog sindroma sa brzom progresijom koji se nisu mogli dovesti u vezu sa somatskim ili psihičkim manifestaci-jama alkoholizma - stanje na prijemu sa nesigurnom vremen-skom orijentacijom, usporenim misaonim tokom, hipertenaci-tetnom pa ...

POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

Kadojić M, Kadojić D, Bek V, Čalošević S. Utjecaj gle anjske ortoze na kvalitetu paretičnog hoda u bolesnika nakon mo danog udara . Prvi kongres hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje hrvatskog liječničkog zbora i Drugi kongres hrvatskog društva za prevenciju mo danog udara.

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

Neurorazvojni ishod nedono{~adi s PV-IVH ovisi o stupnju krvarenja, a ponajvi{e o strukturnim o{te}enjima mo`danog parenhima koje ostavljaju. SEH i IVH II obi~no ne ostavljaju zna~ajnija strukturna o{te}enja, naj~e{}e je rije~ o manjim subependimalnim cistama u slu~aju SEH-a, ili blagoj asimetri~noj ...

ISSUES PAPER East Coomera Residential Development

tonchwctrpnsit- odmtcd dedopmmt aad dhblc ncighbo*. Ill~cd dmsities mld wida housing mix nlso rrsponds to chsngiug danog@h aad commuairg nctds.

PROCJENA OŠTEĆENJA MOZGA MAGNETSKOM REZONANCIJOM OBOLJELIH ...

epileptiČki napadaji u perakutnoj fazi mo danog udara: incidencija i utjecaj na unutarbolniČki letalitet koraljka baČiĆ baronica, ana sruk, miljenka planjar-prvan i ivan bielen zavod za neurologiju, opća bolnica »sveti duh«, zagreb, hrvatska summary seizures in the peracute stage of stroke ...

Značaj kombinovane primene testova u serumu i likvoru kod ...

Ispoljava se u obliku neurosifilisa i mo e biti asimptomatski 2 ili imati for-mu meningitisa, meningovaskularnog sifilisa sa razvojem mo danog infarkta, tabes dorsalis , progresivne paralize ili izolovane optičke atrofije.

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Ukoliko kupac odustane od Ugovora prije datuma isporuke vozila iz članka 1. ovog Ugovora, suglasan je da prodavatelj zadr i iznos danog predujma iz prethodnog stavka ovog članka.