Sputtr.com | Alternative Search Engine

Danog

Pomanjkanje šećera

3 Mere kod pomanjkanja šećera Kod prvih nagoveštaja pomanjkanja šećera trebali biste uzeti brzodejstvujuće ugljene hidrate, koji brzo dovode do povećanja nivoa šećera u krvi: • Gro dani šećer (najmanje 12-24 g 1-2 BE, na primer 5-10 kuglica gro danog šećera iz valjka) ili ...

IV*ANI SUSTAV Pripremila : Slavica Babi*

Mo dano deblo •Spaja kralje i*nu mo dinu s malim i velikim mozgom kontinuitetom sive i bijele tvari •*ine ga produljena mo dina,pons i srednji mozak •Bazu mo danog debla oblikuju velike mase mijeliziranih aksona silaznih motori*kih putova(tractus corticospinalis, tractus corticonuclearis,tractus ...

stav 1. alineja 2. Statuta ADO «TAKOVO Osiguranje ...

Ekscizija mo danog tkiva-hemisferektomija,totalna I parcijalna lobektomija 3. Stereotaktična ablacija moždanog tkiva 4. Drena a lezije mo danog tkiva-evakuacija apscesa ili hematoma mo danog tkiva I drena a 5.

VODI^ ZA ZBRINJAVANJE BOLESNIKA SA MO@DANIM UDAROM

SPECIFI^NA TERAPIJA MO@DANOG UDARA A. Specifi~na terapija ishemi~nog mo`danog udara Medikamentozna terapija Medikamentozna terapija je usmjerena, sa jedne strane na za{titu i oporavak ugro`enih mo`danih }elija oko zone infarkta /rubna zona ili zona penumbre/ i sa druge strane na op}e pobolj ...

Vojnosanitetski pregled

... treatment of bone tumors in the knee and hip region Megaendoproteze u lečenju koštanih tumora u regiji kolena i kuka..... 62 AKTUELNE TEME / CURRENT TOPIC Miroslava ivković, Srdjan Ljubisavljević Rani serumski biomarkeri ishemijskog mo danog ...

11. KONGRES NEUROHIRURGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

DORZALNI EGZOFITIČNI TUMORI MO DANOG STABLA - HIRURŠKI PRISTUP I PREPORUKE ZA LEČENJE Tasić G 1, Đurović B 1, Jovanović V 1, Radulović D 1, Joković M 1, Nikolić I 1, Erić A 2, Janićijević M. 1 1 Institut za neurohirurgiju KCS, Beograd, Srbija 2 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija ...

Drage koleginice i kolege,

Posebno izdvajamo u ovom trenutku izuzetno aktuelne interventne procedure endovaskularne revaskularizacije kod akutnog ishemijskog mo danog udara, koje su trenutno izuzeno aktuelne kako u svetu tako i kod nas.

Projekat izrade Vodi za u uča kliničk praks Finansira ...

ishemi~nog mo`danog udara u odnosu na one bez bolesti srca. - FFiibbrriillaacciijjaa pprreettkkoommoorraa - smatra se da je 20% AIMU uzrokovano

PRIMJENA NOVIH ULTRALJUBIČASTIH SVJETLEĆIH DIODA U ATOMSKOJ ...

Pogotovo je poznat njihov afinitet da jako burno reagiraju u kontaktu s vodom, s time da je spomenuta reakcija to sna nija što se polo aj danog elementa nalazi ni e u grupi, tj. što je element slo eniji.

Neurologija malih

Vestibularni sistem Vestibularni sistem   Odgovoran za odr Odgovoran za odr avanje polo aja i avanje polo aja i ravnote e tela i glave ravnote e tela i glave   Periferni Vestibularni sistem Periferni Vestibularni sistem   izvan mo izvan mo danog stabla danog stabla   Centralni ...