Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dapatimrebis

araoficialuri Targmani Sesrulebulia wamebis msxverplTa ...

E. sawyisi informaciis dokumenturi asaxva 1. dapatimrebis wina periodis fsiqo-socialuri anamnezi da cxovrebis wesi 135. Tu wamebis s avaraudo msxverpli patimrobaSi aRar imyofeba, ...

gaerTianebuli erebis organizaciis adamianis uflebaTa

... ..... 135-140 64 1. fsiqosocialuri anamnezi da cxovrebis wesi dapatimrebis wina periodSi..... 135 64 2. mokle informacia patimrobaSi yofnisa da sastiki mopyrobis Sesaxeb136 65 3. dakavebis garemoebebi ...

mamuli

... ruseTisa da samxreT afrikis moqalaqeebi. kontra-bandistebis gamovlenisa da dapatimrebis operaciaze fe-deraluri gamoZiebis biuro erTi wlis manZilze, ...

wameba; wamebis Sedegebi; samedicino diagnostika, eqspertiza ...

sastiki cema dapatimrebis momentSive, rac SeiZleba ganxorcieldes CeqmebiT, muStebiT, iaraRis tarebiT Tu sxva blagvi sagnebiT, xelborkilebis dadeba

jansuR korZaia sikvdilis genezisi romani

isini axlac, meore dapatimrebis drosac isev mirianTan erTad, mis kvalze da mxardamxar iyvnen. iberi maT wamierad, mxolod TvalebiT, sxvebisaTvis sruliad SeumCnevlad da dafarulad gamoelaparaka.

adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropuli ...

2. yvela dapatimrebuls misTvis gasageb enaze dauyovnebliv acnobeben misi dapatimrebis mizezebsa da mis winaaRmdeg aRZrul braldebebs. 3. am muxlis 1 .c. paragrafis debulebebis Sesabamisad dapatimrebuli an dakavebuli nebismieri piri dauyovnebliv waredgineba mosamarTles an sxva moxeles, ...

qarTuli ena qarTuli ena da da literatura - naTela maRlakeliZe ...

dedis dapatimrebis Semdeg lado asaTiani institutidan garicxes. oficialuri mizezi aseTi iyo: „kontrrevoluciuri layboba~. aseTi braldeba 1937-1938 wlebSi, represiebis dros,

საზოგადოებრივი ...

... pirebisa da Zalovani struqturebis warmomadgenelTa mxridan demonstrantTa mimarT fizikuri Zalis gamoyenebis, ukanono dapatimrebis da daSinebis faqtebi, ...

adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis k o n v e ...

... romelic dauyovnebliv ganixilavs misi dapatimrebis sakiTxs da brZanebs mis gaTavisuflebas, Tu es dapatimreba ukanonoa. 5. yvela msxverpls, ...

Al-Kaida naerti 25.01.12

iqna dapatimrebis brZaneba. imyofeba samxreT filipinebSi. deda – minah binto aogist abd azizi (Minah Binto Aogist Abd Aziz). 15. ÓÀáÄËÄÁÉ: ...