Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daproeqteba

xe-tyis damzadebis saxelmZRvanelo rekomendaciebi

12 xe-tyis damzadebis saxelmZRvanelo rekomendaciebi rekomendebulia gzebis daproeqteba da mSenebloba Semdegi principebis dacviT ganxorcieldes: gz •*ebis raodenoba/sixSire tyeSi tyis marTvis miznebis misaRwevad farTobis erTeulze unda iyos minimaluri; axali gzebi imdagvarad unda ganlagdes, •* rom ...

marketingis biznes-procesebis

10 - ekonomikuri obieqtebis marTvis informaciuli sistemebis agebis meTodebisa da instrumentebis analizi da klasifikacia; - informaciuli sistemis daproeqteba samuSao nakadebis marTvisa da obieqt-orientirebuli meTodebis gamoyenebiT; - sawarmoo firmebSi marketinguli procesebis modelireba, analizi, daproeqteba ...

organizaciul sistemebSi informaciuli resursebis marTva

Sedegebis Sesafaseblad saWiroa damuSavdes specialuri programebi. me-5 etapze bazis calkeuli logikuri fragmentebisa da maTTan mimarTvis cxrilebis safuZvelze xdeba logikuri daproeqteba. gaTvaliswinebulia qselis TiToeuli kvanZis aparatuli da konkretuli mbms-is maxasiaTeblebi. me-6 etapze xdeba lokaluri ...

saerTaSoriso samSeneblo kodi Tavebi 1-6

1 saerTaSoriso samSeneblo kodi Tavebi 1-6 winasityvaoba Sesavali mTel msoflioSi, samSeneblo kodze momuSave specialistebi miiCneven, rom saWiroa Tanamedrove, uaxlesi samSeneblo kodi, romlis Sesabamisad Sesruldeba daproeqteba da samSeneblo sistemebis damontaJeba. swored am saWiroebisTvis Seiqmna ...

presrelizi Tbilisi, 28 oqtomberi, 2008

... meSveobiT, iseve rogorc aqtivebisa da dagrovili qonebis marTvis momsaxurebas damatebiTi informaciisaTvis, gTxovT ixiloT www.bog.ge/ir "iberias" Sesaxeb iberia warmoadgens erTerT wamyvan qarTul kompanias uZravi qonebis ganviTarebis dargSi. misi ZiriTadi mizania mravalfunqciuri Senobebis daproeqteba ...

winasityvaoba

1 saerTaSoriso samSeneblo kodi Tavebi 1-6 . winasityvaoba . Sesavali . mTel msoflioSi, samSeneblo kodze momuSave specialistebi miiCneven, rom saWiroa Tanamedrove, uaxlesi samSeneblo kodi, romlis Sesabamisad Sesruldeba daproeqteba da samSeneblo sistemebis damontaJeba. swored am saWiroebisTvis ...

cxrilebis sia

gansaxlebis samoqmedo gegma saqarTvelo Sesavali dekemberi, 2002 1-3 mosalodnelia, rom sistemis mSenebloba da misi eqspluataciaSi gaSveba ganxorcieldeba oTx etapad: daproeqteba, mSenebloba, eqspluatacia da demontaJi. samSeneblo faza daiwyeba daaxloebiT 2003 wlis dasawyisSi da dasruldeba 2005 wlis ...

თბილისის ივ ...

kompiuteruli distanciuri gakveTilebis kursi saganSi `monacemTa bazebis daproeqteba da marTva. Access 2007 gamoyenebis teqnologia~

saqarTvelos ekonomikis ganviTarebis saministro

sainJinro ZiebaTa Sedegebi saSualebas unda iZleodes SeirCes fuZis da saZirkvelis tipi, saZirkvlis CaRramaveba da zomebi. dauSvebelia fuZeebis daproeqteba Sesabamisi sainJinro ZiebaTa Catarebis gareSe.

moduli 5 – monacemTa baza

... 5.1.3.1 cxrilebis Soris urTierTkavSiris arsi. monacemebis dublirebis minimumamde dayvanis mizniT. 5.1.3.2 cxrilebis dakavSireba CamoSladi velis saSualebiT (lookup wizard) 5.1.3.3 cxrilebs Soris relaciuri kavSiris aucilebloba, maT Soris mTlianobis dasacavad. 5.1.4 marTva 5.1.4.1 profesiuli bazis daproeqteba da ...