Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daqiravebasa

E D U C A T I O N

da normebTan, saganmanaTleblo da teqnikuri personalis daqiravebasa da samuSaodan ganTavisuflebasTan, gamoyofili dafinansebis ganawilebasTan dakavSirebiT. umaRlesi ...