Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dasavalis

mirkani igrika08

1 2003 wlidan 44 gfhnybjhj,bs asaval dasavalis mirkani igrika 08 qarTuli sofiko qarTuli sofiko qarTuli sofiko qarTuli sofiko qarTuli sofiko ana kalandaZe ana kalandaZe ana kalandaZe ana kalandaZe ana kalandaZe `fufala~ sagazeTo kabadonebSi mindvrebi, qarTlis mindvrebi, qedebi mxargaSlilebi ...

baletis saxelmwifo Teatri

1 2003 wlidan # 1 gfhnybjhj,bs asaval dasavalis apnisi-surwyunisi 08 baletis saxelmwifo Teatri zaqaria faliaSvilis saxelobis ybyj fyfybfidbksfy erTad sayuradRebo balerina mis TaobaSi!

seqsualoba, orientacia da genderuli rolebi SEXUALITY ...

The author of the article disc usses the history of COC Netherlands (which is In-siZulvilis ena g azeT `asaval-dasavalis~ 2009 wlis II (747) nomerSi gamoqveynda Jurnalist jaba xubuas statia saTauriT `frTxilad, qarTvelebo, es Jurnali saxlSi ar SeitanoT~, romelic Jurnal "mes" 7-e nomers eZRvneboda.

saqvelmoqmedo gala-koncerts fondi GEORGIAN AMERICA warmogidgenT

1 qarTvel emigranTa gazeTi SeerTebul StatebSi aprili, 2011, N63 WWW.MAMULI.COM ena, mamuli, sarwmunoeba! qarTuli gazeTi amerikaSi aprili, 2011 N63 asaval-dasavalis gfhnybjhj,bs zviadzviadzviadzviadzviad

II Tomi-II Kari

... 2001 weli quTaisis meriis qalaq-muzeumis municipaliteti da gia grZeliZe SoTa RirdalaZisa da 'reziumes~ winaaRmdeg..... 264 manana xomeriki 'asaval-dasavalis~, elga foladiSvilisa da revaz kverenCxilaZis winaaRmdeg ...

Pápaés Vidéke

élhet még a határozat bírósági megtáma-dásávalis.-papp-A választási kampány arraszolgál, hogyazinduló jelöltek és jelölõ szerveze-tekprogramjaikatmegvitassák, ésmegismertesséka választópolgárok kal.