Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dasavlur

ras mogviTxroben ZvelaRmosavluri teqstebi Zveli aRmosavleTis Sesaxeb

ramdenime dasavlur-semituri RvTaebis titulia, rac niS-navs “batons, mbrZanebels, meuRles”. amindis, tarosis RvTae-bebs hqondaT aRniSnuli saxeli, maT bevri saerTo ...

zogi ram qarTuli tradiciuli mravalxmianobis Sesaxeb

musikaluri kulturis dasavlur-qarTul wres da, amgvarad, Camoya-libda musikaluri kulturis ori didi wre: aRmosavlur-qarTuli da dasavlur-qarTuli. qarTvelur tomTa musikaluri ...

nino abakelia CV

36. cikluri simbolizmi da dakrZalvisa da glovis wesebi dasavlur-qarTul tradiciaSi, qarTuli memekvidreoba, 4, quTaisi, 2000. 37. maranSi Sesrulebuli adreqristianuli ...

saqarTvelos Tavdacvis saministro

procesi dasrulda leon II-is dros ukve antibizantiuri politikis fonze, dasavlur-qarTuli saxelmwifos _ `afxazTa samefos~ CamoyalibebiT

საზოგადოებრივი ...

`seqtori gaxda dasavlur dafinansebaze damokidebuli, rac organizaciaTa grZelvadian mdgradobas safrTxes uqmnis `dasavlur dafinasebis wyaroebze damokidebulobis gamo sa-

krebulSi qarTveluri memkvidreoba-IV gamoqveynebuli statiebi

krebulSi "qarTveluri memkvidreoba"-IV gamoqveynebuli statiebi: nino abakelia _ cikluri simbolizmi da dakrZalvisa da glovis wesebi dasavlur-qarTul tradiciaSi

International Scientific Journal Intellectual

da gavrceleba, rac Cveni kvlevis sferoSia. ukve saukuneze metia, rac mniSvnelovani adgili eTmoba adreuli qristianobis mecnierul Seswavlas. niSandoblivia, rom dasavlur

saxelovnebo mecnierebaTa Ziebani #1 (46), 2011 ART SCIENCE STUDIES ...

erTi mxriv, ayalibebs axal e. w. `dasavlur~ stereotips, magram, meore mxriv, aferxebs qarTuli cnobierebis ganviTarebas, ar tovebs adgils qarTuli kulturis da tradiciis

suli gardacvalebis Semdeg - mRvdelmonazoni serafime rouzi

bls, ganvicade is, rac arc erT budistur an dasavlur taZarSi ar ganmicdia. guli meubneboda, rom es iyo Cemi sax li da Cemi Ziebani dasrulda~. iujinma marTlmadideblur ...

Georgia and the European Charter for Regional and Minority Languages

dasavlur slavuri, indo evropuli . Cexebi <50 . urbanuli teritoriebi : bulgaruli . samxreT slavuri, indo evropuli : bulgarelebi <150 : urbanuli teritoriebi