Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daswirdeba

gadaudebeli samedicino daxmarebis swavlebis programa eqimebisTvis

SeeZlos gansazRvros Tavisi kompetenciis farglebi rogorc klinikur, aseve saorganizacio sakiTxebSi. dazustebiT unda icodes im codnisa da praqtikuli unar_Cvevebis moculoba, romelic dasWirdeba ganyofilebaSi muSaobisas. gacnobierebuli unda hqondes sakuTari pasuxismgeblobis moculoba. modulis swavlebis ...

1 saxelmZRvanelo cnobari gamocemulia aWaris avtonomiuri ...

... iseTi gza, romelic uzrunvelyofs resursebis maqsimalurad momgebiani gamoyenebis arCevas. im saerTo kriteriumebis dadgenas romelTa farglebSic SesaZloa fermebis mixedviT Seicvalos dargebis sididisa da resursebis ganawilebis Sesaxeb gadawyvetilebebze gavlenis momxdeni pirobebi. fermers dasWirdeba ...

www.unicef.org

... specialuri iuridiuli pasuxismgebloba. unda icodeT sad eZeboT daxmareba: jgufTan muSaobis dawyebamde gamoikvlieT zogierTi ram! gaarkvieT im piris vinaoba an is organizacia, romelsac SeuZlia fsiqologiuri, iuridiuli an sxva saxis daxmarebis gaweva im SemTxvevaSi, Tu vinmes Tqvens jgufSi dasWirdeba ...

cxrilebis sia

Tu SCP ar warimarTa mimdinare gegmis mixedviT, BTC-s dasWirdeba 32 m "samSeneblo derefani". BTC proeqtis farglebSi RAP momzadda saerTaSoriso standartebisa da gansakuTrebiT, iZulebiT gansaxlebaze msoflio bankis/saerTaSoriso safinanso organizaciis OD 4.30 pirobebis Sesabamisad. es aris im saerTaSoriso ...

gulis daavadebebis riskis Sefaseba

... maRali arteriul maRali arteriul maRali arteriul maRali arteriuli wneva i wneva i wneva i wneva maRali arteriuli wnevis prevenciaSi dagexmarebaT wonis dakleba, varjiSi, Tambaqos moxmarebaze Tavis danebeba, alkoholisa da sufris marilis moxmarebis SezRudva. zogierT pacients aseve dasWirdeba Sesabamisi ...

erovnuli saswavlo gegma

... moswavles pirobebi sakuTari inteleq­ tualuri, fizikuri Tu sulieri Tvisebebisa Tu midrekilebebis gamosavlenad da gasaviTareblad;  *Seuqmnas moswavles pirobebi informaciis mopovebi­ sa da im unar­Cvevebisa da damokidebulebebis gas­ aviTareblad, romlebic mTeli cxovrebis ganmav­ lobaSi dasWirdeba. ...

zogadsaganmanaTleblo skolebisTvis - erovnuli saswavlo gegma

aviTareblad;  Seuqmnas moswavles pirobebi informaciis mopovebisa da im unar–Cvevebisa da damokidebulebebis gasaviTareblad, romlebic mTeli cxovrebis ganmavlobaSi dasWirdeba.

Seuqmnas moswavles pirobebi sakuTari inteleqtualuri, fizikuri ...

ó Seuqmnas moswavles pirobebi sakuTari inteleqtualuri, fizikuri Tu sulieri Tvisebebisa Tu midrekilebebis gamosavlenad da gasaviTareblad; ó Seuqmnas moswavles pirobebi informaciis mopovebisa da im unar-Cvevebisa da damokidebulebebis gasaviTareblad, romlebic mTeli cxovrebis ganmavlobaSi dasWirdeba. sabazo ...

gazeTi ,,axali Taoba" Sorena kowowaSvili

... daiWers. viyavi parizSi, gamovedi iuneskos ofisSi da visaubre advokat mariam ivelaSvilis saqmeze. igive sakiTxis gamo Camoviyvane saqarTveloSi germaniis advokatTa asociaciis xelmZRvaneli. yvelanairad vibrZvi, rom advokatis profesia iyos daculi. me var axali Tavmjdomare da albaT wlebi dasWirdeba yinulis ...

საქართველოს

... regresi. genetikurad determinirebul romel daavadebaze miitanT eWvs? \\ mukopolisaqaridozi \\\ celiakia \\\ cistofibrozi \\\fruqtozemia \\\\ 2 Tvis vaJs dty vaqciniT imunizaciidan 2 saaTis Semdeg aReniSna cxeleba 39 0 C da gaRizianeba. ra rekomendacias miscemT dedas im periodisaTvis, roca bavSvs dasWirdeba ...