Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daufleba

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

... warmoadgens seriuli analizebis avtomatizacia, gansakuTrebiT - teqnologiur procesTa kontrolis pirobebSi. aq did mniSvnelobas iZens gamoTvliTi teqnikis aqtiuri ga-moyeneba. analizur qimiaSi sadReisod farTod gamoiyeneba kvlevis fizikur - qimiuri da fizikuri meTodebi, ris gamoc maTi saTanado doneze daufleba ...

Master Program Inorganic and Organic Cemistry

... seriuli analizebis avtomatizacia, gansakuTrebiT – teqnologiur procesTa kontrolis pirobebSi. aq did mniSvnelobas iZens gamoTvliTi teqnikis aqtiuri gamoyeneba. analizur qimiaSi sadReisod farTod gamoiyeneba kvlevis fizikur – qimiuri da fizikuri meTodebi, ris gamoc maTi saTanado doneze daufleba ...

3 ISBN 978-9941-0-3086-4 Tamila CubiniZe maia inasariZe nino ...

enebis swavlebis arsebuli, dRes moqmedi saskolo-saswavlo kursiT SesaZlebelia mxolod pirveli donis (siku) kompetenciebis daufleba, meore donis (kalu) enobrivi kompetenciis dasaufleblad ki gacilebiT meti dro da Tvisebrivad sxva tipis saswavlo strategiis SemuSaveba da damkvidrebaa saWiro; iseTi ...

Tatiana Bukia Irina Chiburdanidze Consultant Barrie Watson ...

enis daufleba xdeba sxvadasxva davalebebebis Sesrulebis procesSi. davalebebi mimarTulia rogorc praqtikuli unar-Cvevebis ganviTarebaze, agreTve moswavlis SemoqmedebiTi aqtivobis

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

... warmoadgens seriuli analizebis avtomatizacia, gansakuTrebiT - teqnologiur procesTa kontrolis pirobebSi. aq did mniSvnelobas iZens gamoTvliTi teqnikis aqtiuri gamoyeneba. analizur qimiaSi sadReisod farTod gamoiyeneba kvlevis fizikur - qimiuri da fizikuri meTodebi, ris gamoc maTi saTanado doneze daufleba ...

Seni arCevani - Seni winsvlaa

profesiuli ganaTlebis sferoSi arsebuli situacia 11 warmoadgens profesiuli standartebi, romlebSic konkretulad aris aRwerili is codna da unar-Cvevebi, romelTa daufleba aucilebelia momavali specialistisaTvis. profesiuli ganaTlebisa da momzadebis sistemaSi, aseve, aucilebelia sxva saxis profesiuli ...

#20ap q. Tbilisi 2ivlisi, 2008 weli

sisxlis samarTlis kodeqsis 237-e muxlis me-3 nawilis ,,a" qvepunqtiT (cecxlsasroli iaraRisa da sabrZolo masalis marTlsawinaamdego daufleba misakuTrebis mizniT, winaswari SeTanxmebiT jgufis mier) gaTvaliswinebul qmedebis CadenisaTvis sasjelad gansazRvrulia 8-dan 12 wlamde Tavisuflebis aRkveTa. ...

g a n m a r t e b i T i b a r a T i

sxva nivTebis daufleba ki ara. kanonproeqtis mixedviT xdeba aRniSnuli qmedebis dekriminalizacia. aRniSnuli muxlis gauqmebis SemTxvevaSi, satransporto saSualebis marTlsawinaaRmdego daufleba misakuTrebis

saganmanaTleblo programebi

saswavlo programis Tavisufali SerCevis uzrun-velyofa; ZiriTadi specialobis sabazro kursebis safuZv-• liani daufleba; programiT gaTvaliswinebuli safakulteto da ar-• CeviTi kursebis Seswavla; sabazro ekonomikis pirobebSi komerciuli da ara-• komerciuli organizaciebis mdgomareobisa da perspeqtivis ...

qarTuli ena da literatura

enis komunikaciuri aspeqtebi • *sakuTari komunikaciuri qcevebis adekvaturad Sefaseba da saTanadod warmarTva; • *im unar-Cvevebisa da strategiebis daufleba, romlebic miRebulia mocemul kulturul garemoSi kamaTis, diskusiis, debatebisa da sakuTari azris gamoTqmisas; • *teqstis wasakiTxad ...