Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dawesebulebebi

Ffsiqiatriuli momsaxurebis dawesebulebebi

Ffsiqiatriuli momsaxurebis dawesebulebebi afxazeTi da samxreT oseTi Sps "afxazeTis fsiqonevrologiuri dispanseri" Tbilisi, asaTianis 10. SoTa basilaia.

stacionaruli momsaxurebis dawesebulebebi

stacionaruli momsaxurebis dawesebulebebi aWara baTumi Sps baTumis respublikuri klin. saavadmyofo baTumi tb abuseriZis gamz2. miSa mJavanaZe.

saqarTvelos ganaTlebis saministros uwyebrivi reestris wigni ...

t.22181 01-17-08/338 1992w. 9 aprilisaqarTvelos ganaTlebis saministros uwyebrivi reestris wigni umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebi monacemebi licenziis mflobelis Sesaxeb

National Human Rights Commissions and Ombudspersons' Offices ...

(4) uflebaTa damcvelis funqciebis me-3 nawilSi aRniSnuli sfero moicavs Semdeg sakiTxebs: 1. dawesebulebebi, romlebic uzrunvelyofen meurveobas, Tavisuflebis aRkveTas, dacvas an dawesebulebis pirobebSi movlas an dacvis Terapias; 2. sadac arian an SeiZleba iyvnen saxelmwifo xelisuflebis mier ...

Master Program Inorganic and Organic Cemistry

dasaqmebis sferoebi – saSualo skolebi; kolejebi, liceumebi, umaRlesi da sapatento dawesebulebebi; samecniero institutebi; akreditirebuli qimiuri eqspertizis l aboratoriebi; yvela tipis qimiuri sawarmoebi (Rvino, ludi, ko niaki, spirti, Sampanuri, eTerzeTebi, mcenareuli da cxoveluri cximebis ...

kaxeTi

dedofliswyaro _ `tao banki" da `saxalxo banki", . lagodexi _ `saxalxo banki" da aseve, sakredito dawesebulebebi _ `konstanta" da `finka saqarTvelo" 8. privatizeba privatizebuli obieqtebis raodenoba kaxeTSi 2008 wels iyo 44, rac wina wlis analogiur maCveneeblze 34-iT naklebia, xolo mTlianad saqarTveloSi ...

saqarTvelos meore erovnuli moxseneba biologiuri ...

dokumentis momzadebis procesSi Catarda konsultaciebi da interviuebi Semdeg departamentebTan, samecniero - kvleviT institutebTan da arasamTvrobo organizaciebTan: saxelmwifo dawesebulebebi: garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro; garemos integrirebuli marTvis departamenti ...

saxeli, gvari Tanamdeboba, organzacia

... bernard burxolci saxelmwifo kancelariis yofili ufrosi, lendi hese. frankfurti mainze administraciuli sasamarTlos mosamarTle 24. eduard giurofi yofili mTavari prokurori, CrdiloeT raini - vestfalia, germania. ekonomikuri danaSaulebis moqmedi specialuri prokurori, EULEX saxelmwifo dawesebulebebi # saxeli, gvari ...

www.unicef.org

Semdgom xuT TavSi cal-calkea ganxiluli yvela is xuTi adgili, sadac adgili aqvs Zaladobis faqtebs: saxli, skola, specialuri dawesebulebebi, samuSao adgili da sazogadoeba.

samagistro programis saxelwodeba: araorganuli da organuli ...

... prezentacia; mas eqneba umaRles skolaSi pedagogiuri da samecniero muSaobis Cvevebi da bakalavriatis studentebTan praqtikuli mecadineobebis Catarebis gamocdileba. dasaqmebis sferoebi - saSualo da umaRlesi ganaTlebis dawesebulebebi; sapatento samsaxuri; samecniero-kvleviTi dawesebulebebi; qimiuri ...