Sputtr.com | Alternative Search Engine

Decenija

FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI FACULTY OF FINE ARTS

A kademija likovnih umetnosti u Beogradu osno-vana je 1937. godine, a od 1973. godine radi kao Fakul-tet likovnih umetnosti. Tokom sedam decenija posto-jawa Fakulteta redovne studije zavr{ilo je 2419, a postdiplomske studije 1071 student.

NAUČNA I DRUŠTVENA POTREBA SOCIOLOŠKOG IZUČAVANJA EKOLOGIJE

Već nekoliko decenija svijet je zahvaćen krizom, koja se manifestovala u različitim oblicima poremećaja. Ugroženost ekosistema, zagañenje, problem prirodnih resursa, nagli rast stanovništva, kao i brojni ekonomski, socijalni i politički problemi, ukazali su da se uzroci moraju tražiti u ...

NON HODGKIN LIMFOM U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI: PORAST INCIDENCE ...

... Enisa MEŠIĆ, Elmir ČIČKUŠIĆ 1, Aida ARNAUTOVIĆ Klinika za interne bolesti, 1 Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku, Univerzitetski klinički centar Tuzla, 75000Tuzla, Bosna i Hercegovina APSTRAKT Uvod: Incidenca i agresivnost non Hodgkin limfoma (NHL) značajno rastu u posljednjih par decenija.

Značaj kombinovane primene testova u serumu i likvoru kod ...

Danas, u razvijenom svetu progresivna paraliza veoma je retko oboljenje, iako je poslednjih decenija zabele en porast broja obolelih. Prikaz bolesnika.

EtnoAntropoZum EthnoAnthropoZum

Smetam deka ne e neophodno da potsetuvam na ona {to se slu~i vo porane{na Jugoslavija vo tekot na poslednata decenija od dvaesettiot vek. Celta na ovoj tekst e da prezentira eden gestikulativen element koj, mo`ebi, se pojavi kako vizuelen pridru`nik na golem broj razli~ni situacii {to ja otslikuvaa ...

CHwB Conf. Tentative schedule 9-IV-2010 print

umjetnosti tokom posljednjih nekoliko decenija čini da ih postavimo ponovo. Ovi pomaci su također doveli do novog zanimanja za spomenike i umjetničke pojave dugo isključivane iz

Funkcije nacionalnih biblioteka Tatjana Pras+talo

Saz+etak U radu su razmatrane funkcije nacionalnih, odnosno, sredis+njih biblioteka neke zemlje temeljene na med+unarodnim standardima, koje su u toku pros+lih decenija usvojene na skupovima IFLE.

Company Profi le

Tokom decenija svojih poslovnih aktivnosti na projektima u zemlji i inostranstvu, Energoprojekt Oprema a.d. se specijalizovala za izvođenje radova i inženjering u oblastima: proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije opremanja mašinskom i elektroopremom svih vrsta i tipova objekata, ...

medicinski tretman

MEDICINSKI TRETMAN DEFEKTOLO[KA TEORIJA I PRAKTIKA 2004; 1-2: 61-74 63 Mo`e da se predvidi so odredena do-verba deka aktuelnite susceptibilni geni }e bidat odredeni duri vo sled-nata decenija, ako ne i porano od toa.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

UVOD Već nekoliko decenija se u savremenom svetu organizuju nauĉni skupovi na kojima se iznose upozorenja o ugroţenosti ĉoveĉanstva. Ovde ne mislimo na rasprave tipa apokalipse, velikih katastrofa poput „smaka" sveta ili globalnog otopljavanja koje preti opštom poplavom na kugli zemaljskoj.