Sputtr.com | Alternative Search Engine

Decentralizimi

SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION

Raport nr. 27885-ALB SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION (në dy volume) Volumi I: Raporti përmbledhës dhe matrica e çështjeve dhe zgjedhjeve Gusht 2004 Njësia për Uljen e Varfërisë dhe Menaxhimin Ekonomik Njësia për Rajonin e Europës dhe Azisë Qendrore Dokument i Bankës Botërore

Libri Udhëzues mbi Decentralizimin në - Kosovë

Mirëpo nëse decentralizimi bëhet keq ai mund të çoj drejt një rrëmuje makroekonomike, pushtimit të sistemit politik nga elitat, korrupsionit, dhe kolapsit të rrjetit të sigurisë – gjërat të cilat shumë qeveri të mëdha qendrore i kanë “shpërndarë” mirë.

DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL

Shkruan: Prof. Dr. Abdulmenaf Bexheti DECENTRALIZIMI FISKAL DHE SFIDAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 1. Hyrje Numri më i madhë i analistëve politik janë dakord se para dhe gjat luftës së vitit 2001 egzistonte shkallë e lart e konsensusit për nevojën gjithaqë të madhe të decentralizimit ...

KOSOVAKOSOVO

Albanian-Serb Information Exchange Forum Forumi Shqiptaro-Serb për Këmbimin e Informatave Albansko-srpski forum za razmenu mišljenja KOSOVAKOSOVO.COM

Decentralizimi dhe qeverisja lokale në Kosovë: sf idat dhe ...

Akronimet AKK Asociacioni i Komunave të Kosovës DE Drejtori Ekzekutiv KE Këshilli i Evropës KFQ Klasifi kimi i Funksioneve të Qeverisë DAC Departamenti i Administratës Civile DFID Departamenti i Zhvillimit Ndërkombëtar AER Agjencia Evropiane për Rindërtim BE Bashkimi Evropian MSF ...

PROCESI I DECENTRALIZIMIT DHE KOMUNIKIMI ME QYTETARË

Objektivat kryesore të parapara me Strategjinë e Ministrisë janë paraqitur si vijon: • Reformim i pushtetit lokal dhe decentralizim gjithëpërfshirës funksional në Republikën e Kosovës; • Decentralizimi fiskal i qëndrueshëm dhe zhvillimi ekonomik lokal i baraspeshuar; • Ngritja e ...

Zonat Kadastrale ( Shtojcë 1)

UNITED NATIONS UNITED NATIONS. Ligji Nr. 03/L-041 Zonat Kadastrale ( Shtojcë 1) Neni 6 6.1 Tridhjetë e tetë komunat e Kosovës përbëhen nga zonat kadastrale në vijim: Deçan KADASTRA 01 Baballoq 01 Beleg 01 Dashinoc 01 Deçan 01 Ratish i Ultë 01 Strellc i Ultë 01 Drenoc 01 Dubovik 01 ...

SHQIPERIA: DECENTRALIZIMI NE TRANZICION

Raport Nr: 27885-ALB SHQIPERIA: DECENTRALIZIMI NE TRANZICION (ne dy vellime) Vellimi II: Raport analitik Gusht 2004 Njesia e Uljes se Varferise dhe Manaxhimit Ekonomik Rajoni i Evropes dhe Azise Qendrore Dokument i Bankes Boterore

Shkup Tetor, 2007

dinamike, sepse decentralizimi fiskal ka filluar prej 01 korrikut të vitit 2005 dhe distanca kohore nuk është e njëjtë me vitin 2006, por është fakt se ka një rritje

Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Lokal (dldp) në ...

Shqipëri, Plan Vjetor i Punës i dldp-së2010/11 3 Tëdhënat e Projektit Emri i programit Programi për Zhvillim dhe Decentralizim Lokal (dldp) nërajonet e Shkodrës dhe Lezhës Agjencia donatore Agjencia Zvicerane për Zhvillim e Bashkëpunim (SDC) Divizioni i Ballkanit Perëndimor ...