Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dedamiwis

GEODYNAMICAL HAZARDS OF HIGH DAMS

7 2. dedamiwis struqturis, dinamikisa da evoluciis modelebidedamiwis struqturis, dinamikisa da evoluciis modelebidedamiwis struqturis, dinamikisa da evoluciis modelebidedamiwis struqturis, dinamikisa da evoluciis modelebidedamiwis struqturis, dinamikisa da evoluciis modelebi

“fizikuri geografia da garemos mdgradi ganviTareba ...

dasaqmebis sferoebi: dedamiwis Semswavlel mecnierebaTa (geografia, niadag mcodneobisa da melioraciis, geologia, geofizika) samecniero-kvleviT ins

untitled [www.bunebaprint.ge]

82 haeri - airTa narevi haeri haeri - airTa narevi haeri V-1 dedamiwis garemomcveli haeris fena atmosferos qmnis (nax. 1). XVIII saukunis Sua periodamde mecnierebs haeri mar-tivi nivTiereba egonaT. mxolod mogvianebiT gaxda cno-bili, rom haeri airTa erTgvarovani narevia (nax.2) haeri - airTa ...

VEGETATION OF GEORGIA

8 Cauyara saqarT velos teritoriaze arsebul qvanaxSiris iurul sabadoebs - tyibulis, Saoris, tyvarCelis. paleozour da adreul mezozour eraSi (triasuli da iuruli periodebi) , rogorc paleobotanikuri masalebi adasturebs, dedamiwis mTel xmeleTze mcenareuloba (flora, mcenareuli safari) sakmaod erTgvarovani iyo ...

irma loria nino qemokliZe

energia 11 geizerebi dedamiwis Rrma fenebSi qanebi ufro cxelia, vidre dedamiwis zedapirze. geizerebi maSin warmoiqm-neba, roca gavarvarebul qanebs miwisqveSa wyali duRilamde mihyavs. dedamiwis qerqidan amoityorcneba mduRare wylis Sxefebi da orTqli, romelic qmnis geoTermuli energiis wyaros. orTqli SeiZleba ...

hidrogeologia da sainJinro geologia

20 Tavi II miwisqveSa wylebi — dedamiwis hidrosferos elementi dedamiwis agebulebaze dRevandeli Sexedulebebis Tanaxmad, birTvs gars akravs mantia da qerqi (Sida garsi), hidrosfero da atmosfero (gare garsi). garda amisa, mecnierebaSi cnobilia dedamiwis Semdegi garsebi: bi-osfero (planetis cocxali ...

www.ncac.ge

*Cawere*sworad. dedamiwis*umetesi*nawili*xmeleTs*uWiravs. *wyali*globusze* mwvaned*aRiniSneba. *zRvebi, *mdinareebi*da*tbebi*globusze*yviT-lad*aRiniSneba. *dedamiwis*mxolod*mcire*nawili*okeaneebiT* aris*dafaruli. 8 samuSao rveuli

Lead Pollution and Human Health

ra aris tyvia? tyvia aris qimiuri elementi, miekuTneba mZime metalebis jgufs, bunebrivad moipoveba dedamiwis wiaRSi: niadagSi, wyalSi da sxvadasxva qanebSi. bunebrivad tyvia asocirdeba sxva metalebTan erTad rogoricaa TuTia, vercxli, spilenZi da xandaxan oqrosTan erTad. sxvadasxva kombinaciebSi ...

I was a guest of hot India

MEETAMANJITKAUR - a first yearstudent of guide specialty `megobroba gzad da xidad~ qarTveli xalxisTvis ucxo tomTa gverdiT cxovreba, maTi Sexedulebebisa Tu gemovnebebisadmi tolerantuli damokidebuleba, problema arasodes yofila da dRes, rodesac XXI saukunem dedamiwis sxvadasxva erebs integraciisa Tu ...

EBRD, Georgian Energy Efficiency Programme

gaTboba-cxelwyalmomaragebis heliosistemebi. maTi klasifikacia, sqemebi da elementebi. gansazRvrebebi. insolacia - dedamiwis horizontaluri zedapiris erTeulovan farTobze mosuli mzis gamosxivebis simZlavre [vt/m 2,j/(m 2 *wm), kvt*sT/(m 2 *d-R), kvt*sT/(m 2 *w)]. heliosistema - heliodanadgaris da gaTboba ...