Sputtr.com | Alternative Search Engine

Defektu

Hladiny cytokínov upacientov pred apo uzávere defektu ...

313 Hladiny cytokínov upacientov pred apo uzávere defektu predsieňového septa (typ II) Amplatzovým oklúzorom IVAN PECHÁŇ 1, MÁRIA BUCOVÁ 2, KATARÍNA DAŇOVÁ 1, VILIAM FRIDRICH 1, STANISLAV MIZERA 1, BRANISLAV LÍŠKA 1, LUKÁČ HALČÁK 3, VIERA RENDEKOVÁ 3 Bratislava, Slovenská ...

Léčba hlubokých chondrálních defektů pately ...

Makroskopický obraz defektu chrupavky pately při vlastní transplantaci Obr. 1c. Stav po transplantaci chondrograftu do místa defektu 373_379_Handl 5.12.2006 9:00 Stránka 374

Ošetření hlubokých defektů chrupavky kolena ...

Spodina defektu je vyplněna, obnovuje se kontura subchondrální kosti, normali-zace signálu výplně defektu, její povrch lehce prominuje nad niveau okolní chrupavky. ac b Obr.

AMPLATZER® Muscular VSD Occluder

ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ Á‡Ú‚‡flÌ ̇ ÏÛÒÍÛÎÂÌ äëÑ àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ÛÔÓÚ·‡ Okludér muskulárního defektu komorového septa Návod k pouÏití Muskel-VSD lukkeanordning Brugsanvisning Musculair-VSD-occluder Gebruiksaanwijzing Lihaskoelise ...

Tříselná kýla

V současné době je používáno několik postupů : a/ Klasická plastika kýly při které operatér z krátkého řezu v třísle nad hernií uvolní kýlní vak a obsah kýly reponuje zpět do dutiny břišní. Plastika / uzavření defektu ve stěně břišní/ se provádí sešitím ...

Kullanma Talimat› AM PL AT ZE R

Okludér muskulárního defektu komorového septa AMPLATZER je perkutánní transkatetrální zafiízení pro uzávûr defektu komorového septa,

National Conference with International Participation 163 ...

Poèet defektù bude jistì souviset s velikostí (objemem) { napø. svaru (Wallin, 1993). Mù ¾eme proto pøedpokládat, ¾e pravdìpodobnost výskytu defektu v pøírùstku objemu V bude

Biodesign® Surgisis™ 8-Layer Tissue Graft Surgisis ...

To může mít za následek recidivu původního tkáňového defektu nebo rozvoj nového defektu v přilehlých tkáních. 6. Asepticky přeneste implantát Biodesign Surgisis na operované místo a přišijte nebo přisvorkujte jej; nevyvíjejte přitom nadměrný tah.

PROSTHODONTIC TREATMENT OF EROSIVE-ABRASIVE DEFECTS OFTEETH.

Stfie‰tíková H., Kukletová M. PROTETICKÉ O·ET¤ENÍ EROZIVNù-ABRAZIVNÍHO DEFEKTU CHRUPU. KAZUISTIKA Souhrn Autorky se zab˘vají neobvykl˘m pfiípadem erozivnû-abrazivního defektu chrupu.

Sažeci*s*kongresa*"Hrvatski*parodontološki*dani*2011 ...

Nakon što je odignut mukoperiostalni režanj vidjelo se da se radi o dvozidnom do jedno-zidnom intrakoštanom defektu mezijalno, a palatinalno se nalazio cirkumferentni defekt.