Sputtr.com | Alternative Search Engine

Deficitom

THE CORRELATION BETWEEN NEUROLOGICAL DEFICITS AND SUBJECTIVE ...

Rezultati istraživanja ukazuju da je kvalitet života značajno snižen kod obolelih sa izraženijim neurološkim deficitom i kod postojanja depre-sivnosti i zamora; ...

Diabetic angiopathy ó etiopathogenesis and clinical ...

Diabetes mellitus typu 2 (varÌruje od prÌpadov s†prevaûnou inzulÌnovou rezistenciou a†relatÌvnym deficitom inzulÌnu ku prÌpadom s†prevaûn˝m sekren˝m deficitom inzulÌnu s†inzulÌnovou rezistenciou).

Ukupni volumen lezija detektovanih metodom magnetne rezonance ...

Studijom nisu obuhvaćeni pacijenti sa značajnim oštećenjem vida i velikim motornim deficitom. Pacijenti su ispitivani u fazi remisije bolesti sa intervalom od najmanje tri meseca od poslednje egzarcerbacije.

PRIM`RNE PROTIL`TKOV… IMUNODEFICIENCIE V†REUMATOL"GII ó ...

U†pa-cientov so selektÌvnym IgA-deficitom sa zase asto vyvinie celkovÆ hypogamaglobulinØmia vo vöetk˝ch triedach. Je moûnØ, ûe CVID a†selektÌvny IgA-deficit majœ spolon ...

Resorpcija i podnošljivost primene visokih doza fero-sulfata ...

Resorpcija gvo đa bila je značajno veća kod boles-nika sa apsolutnim deficitom gvo đa u poređenju sa grupom sa funkcionalnim deficitom i grupom bez deficita, ...

PRV… SK⁄SENOSTI S†CHIRURGICK›M OäETREN˝M ZLOMEN˝N ...

... a†te-da v˝raznou kyfotizÆciou a†pri stabiln˝ch zlomeninÆch s†neu-rologick˝m deficitom, ale najæahöieho stupÚa Frankelovej schØmy (6).

bronic

Oprezno s proračunskim deficitom u 2010. Aktualni osvrt, br. 17, 2010, 18. siječnja 2010 [na engleskom: Cautiously with the Budget Deficit in 2010].

RADOVI SAXX SAVETOVANJA AGRONOMA, VETERINARAI TEHNOLOGA Vol ...

im deficitom padavina kao i u vla`nim godinama. Osim toga rit se karakteri{e idealnim uslovima za razvoj korova i mnogih biljnih bolesti i {teto~ina (visoka relativna vla`nost

Komplicirane infekcije mokra}nog sustava i izborantibiotika

... {kim deficitom koje se u pravilu lak{e lije~e i ne relapsiraju. Simptomi su varijabilni. Klini~ka prezentacija kompli-cirane IMS-a uvelike je modificirana faktorima doma} ...

Kriminalističke teme

... gospodarskog, odnosno kriminaliteta sa informativnim deficitom po pitanju prijava nadležnim tijelima utvrđena je jedino u Upravi policije HNŽ.