Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dekanosize

kardiologia da Sinagani medicina

T. dekanosiZe J. de poupi (Sveicaria) f. Todua a. sekiguCi (iaponia) b. qobulia n. yifSiZe n. yifSiZe (aSS) r. SaqariSvili i. SevCenko (ruseTi)

International Scientific Journal Intellectual

naTia dekanosiZe gia yanCelis operis - ‘da ars musika ˛- (1984/ 1999) dramaturgias ara hyavs pirdapiri analogebi da ara aqvs precendentebi saopero

Tbilisi, 2009 wlis 20 noemberi

SoTa dekanosiZe dainiSna struqturirebuli produqtebis departamentis direqtorad. bankSi mosvlamde SoTa 2001-2007 wlebSi muSaobda sxvadasxva Tanamdebobaze `saqarTvelos ...

Pinstitutebis dasaxeleba sabWos wevrT.raod. sabWos Tavmjdom ...

3. iza sixaruliZe; 4.durmiSxan turabeliZe; 5. vaxtang barbaqaze; 6. badri tabiZe; 7. karen mulkijaniani; 8. genri dekanosiZe;

saxeli, gvari specializacia siiTi #0000

dekanosiZe vaxtang samoq. samarTali 0228 demetraZe maia saerTo 0229 daTiaSvili fati samoq. samarTali 0230 durgliSvili daviT sisxlis samarTali 0231

kompiuteruli inJineriis departamenti 1 giorgi ZiZiguri

Sorena dekanosiZe . 600 : 33 . kaxa gorgaZe : 600 . 34 : ramaz esiava . 600 : 35 . lalita darCiaSvili : 600 . 36 : arCil janeliZe . zogadi da gamoyenebiTi fizikis

misamarTi sabWos Tavmjdomare

dekanosiZe t. 523011; 899 704004 saproeqto@rambler.ru 42 konstantine amirajibis soflis meurneobis meqanizaciis da eleqtrofikacii s instituti 0126, Tbilisi,

saqarTvelosaqarTvelosaqarTvelo - saqarTvelos parlamentis erovnuli ...

33. dekanosiZe n. kvlavac bevrjer gagvaocebs // saqarTve los biblioTeka . – 2004 . - # 1 . – gv. 61 – 63. xaragaulis centraluri biblioTekis bazaze bibli

macne

ri giorgi dekanosiZe ase rom, qarTul azerb baijanuli 5 wliani memo randumi, bunebrivi airis momxmareblebs siTbos da simSvides hpirdeba manam,

- 513 -

welTaRricxvis V saukuneSi, romelic samedicino dawesebulebis an samedi-cino ganaTlebis mqone feodalis Senobis kedelSi iyo CaSenebuli. genri dekanosiZe