Sputtr.com | Alternative Search Engine

Demenciju

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god. xvi, br. 3-4, 2008. 44 originalni rad original article udk 616.892.3-005 uČestalost faktora rizika za vaskularnu demenciju kod obolelih od multi-infarktne demencije i subkortikalne ishemijske vaskularne demencije the ...

PROGRAM PODRŠKE - SOWA Srpsko Pravoslavno

Kakve su SCDSP usluge? SCDSP obezbedjuje podršku i pomoć za Srbe 55 godina i starije koji imaju demenciju i za njihove negovatelje koji žive na teritoriji Sidneja.

Smjernice za knji`ni~ne usluge za osobe s demencijom

Uvod Tijekom posljednjeg desetlje}a, mnoge zemlje posve}uju sve ve}u pa`nju oboljenji-ma vezanim uz demenciju, prvenstveno zbog ubrzanog porasta starije populacije.

IMIDŽING DEMENCIJA IMAGING OF DEMENTIAS

Od ostalih demencija koje se verifikuju na MR treba spomenuti demenciju udruženu sa normotenzivnim hidrocefalusom sa dilatacijom lateralnih komora neproporciodd nalnom stepenu kortikalne atrofije.

Prof.dr Marko Munjiza

primenu u humanoj medici za kogitivne poremećaje (poremećaje pamćenja, umerenu demenciju različite etiologije), perifernu i cirkulaciju CNS-a, vertigo, tinitus u kliničkoj psihijatriji,

54014 What is Dem. Croatian

Većina ljudi oboljelih od demencije su starije osobe, ali važno je upamtiti da većina starijih osoba ne dobija demenciju. Demencija nije normalan dio starenja.

SINOPSIS: DEMENCIJE

To je stanje koje klinickom slikom imitira demenciju, a povremeno se zapa a u tijeku depresije . Uz kognitivni poremecaj, nazocni su i simptomi poput bezvoljnosti, tjeskobe, anoreksije, mršavljenja, poremecaja u odr avanju spavanja i slicno.

PODRŠKA RUKOVODIOCA, DIMENZIJE

O'Brajen i saradnici (O'Brien, Erkinjuntti & Reisberg, 2003) predla u disegzekutivni sindrom kao deo specifičnog kognitivnog profila koji mo e da razlikuje vaskularnu demenciju od Alchajmerove bolesti.

NEUROPSYHOLOGICAL PROFILE OF DEMENTION WITH LEWY-BODY T AND ...

Patoanatomske promene tipi~ne za demenciju sa Lewy-jevim telima (DLT) mogu da se jave i kod Alzheimerove bolesti (AB), posebno kada je re~ o va

Specifičnosti kliničkog ispoljavanja multiple sistemske ...

... na osnovu kojih se mo e isključiti multipla sistemska atrofija 6 Anamneza pojava simptoma pre 30. godine starosti podaci o sličnom poremećaju u porodici sistemske bolesti ili drugi poznati uzrok poremećaja halucinacije koje nisu izazvane lekovima Klinički pregled DSM-IV kriterijumi za demenciju izra ...