Sputtr.com | Alternative Search Engine

Deneysel

Omurilik yaralanmasında deneysel tedaviler:

1 Omurilik yaralanmasında deneysel tedaviler: klinik ara*tırmalar hakkında bilmeniz gerekenler. Omurilik yaralanması sonrası, aileleri, arkada*ları ve bakıcıları için bir rehber.

Deneysel Sepsis Modelinde Glutatyon, Myeloperoksidaz, Plazma ...

Orijinal Çal›flma Deneysel Sepsis Modelinde Glutatyon, Myeloperoksidaz, Plazma ve Doku Mda Düzeylerine N-Asetilsistein ve Erdostein'in Etkilerinin Karfl›laflt›r›lmas› Comparison of the Effects of Erdosteine and N-Acetylcysteine on the Levels of Glutathione, Myeloperoxidase (mpo ...

DENEYSEL KARD İ YOTOKS İ S İ TE VE KARD İ YOTOKS İ S İ ...

Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (1) 7-16, 2005 7 Narin, Demir, Akgün, Baykan, Koçer, Üzüm ARAŞTIRMALAR (Research Reports) DOKSORUBİSİN İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL

Embriyolu Yumurtalarda Deneysel Salmonella enteritidis ...

Girifl Salmonellosis, kanatl›larda geliflim bozuklu¤u ve ölümlerin yan›s›ra embriyotoksik ve teratojenik etkilere de sahip olan zoonoz nitelikli bir infeksiyondur. ‹nsanlarda salmonella ile kontaminekanatl› ürünlerinin tüketilmesi sonucu meydana gelen g›da zehirlenmeleri ve ...

Domuzlarda deneysel karotis bileşke anevrizma modeli ve ...

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Harran Tıp Fak Der 2004; 1 (4) 10 Domuzlarda deneysel karotis bileşke anevrizma modeli ve literatür araştırması Emel AVCI 1, Yalçın KOCAOĞULLAR 2, Damirez FOSSET 3 1 Harran University School Of Medicine, Department of Neurosurgery ...

E XPERIMENTAL DESIGN AND REGRESSION ANALYSIS FOR PERFORMANCE ...

BİR SU SOĞUTMA GRUBUNUN PERFORMANSI İÇİN DENEYSEL TASARIM VE REGRESYON ANALİZİ . Özet: Bu çalısmada, bir su soğutma grubunda deneysel tasarım ve regresyon analizi yapılmıştır.

Doksorubisin ile oluþturulmuþ deneysel kardiyotoksisite ...

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 260-268 Orijinal Makale Doksorubisin ile oluþturulmuþ deneysel kardiyotoksisite üzerine melatoninin etkisi

FARKLI HIZLARDA VE ISI AKILARINDA KANATLI YÜZEYLERDE ISI ...

5. Uluslararasõ * leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS'09), 13-15 Mayõs 2009, Karabük, Türkiye © IATS'09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye FARKLI HIZLARDA VE ISI AKILARINDA KANATLI YÜZEYLERDE ISI TRANSFER * N * N DENEYSEL OLARAK * NCELENMES * AN EXPERIMENTAL STUDY OF HEAT TRANSFER ...

Deneysel Diyabetik Nefropatide ‹rbesartan'›n Apoptoz ...

15 Cerrahpafla T›p Dergisi 2009; 40(1): 15-22 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Al›nd›¤› Tarih: 08Ocak 2009 Yaz›flma Adresi (Address): Dr. Matem Tunçdemir ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Temel T›p Bilimleri T›bbi Biyoloji Anabilim Dal› 34098 - Cerrahpafla ...

Dizel Motorlarnda Egzoz Gazlar Resirk¨ulasyonunun (EGR ...

TurkishJ. Eng. Env. Sci. 26 (2002) , 127{135. cT ¨ UB _ IT A K Dizel Motorlarnda Egzoz Gazlar Resirk¨ulasyonunun (EGR) Motor Performansve Egzoz Emisyonlarna Etkisinin Deneysel Analizi Can HAS _ IMOGLU Selcuk ¨ Universitesi, Teknik Egitim Fak¨ultesi, Makine Egitimi B¨ol¨um¨u, Alaeddin Kamp ...