Sputtr.com | Alternative Search Engine

Denizi

Eunicidae (Polychaeta) species in and around İskenderun Bay ...

Saptanan türlerden Palola valida Akdeniz için, Eunice antennata ve Lysidice margaritacea Levantin Denizi için, E. vittata , Marphysa bellii ve M. sanguinea ise Türkiye'nin Levantin Denizi kıyıları için yeni kayıtlardır.

OPENING SPEECH

For details, see, Constantin P. Economides, 'Tartisma: Türkiye ile Yunanistan Arasindaki Ihtilafli Adalar, Ege Denizi'ndeki Imia Adalari: Kuvvetle Yaratilan Bir Uyusmazlik' ('The Debate: The Disputed Islands between Turkey and Greece, The Imia Islands: A Dispute created by Force') (translated by ...

A Study on the Fishes of Edremit Bay (Aegean Sea)

Edremit Körfezi (Ege Denizi) Balıkları Üzerine Bir Arafltırma Özet: Bu arafltırma Edremit Körfezi'nde yaflayan balık türlerini belirlemek amacıyla yapılmıfltır. 1996-1997 yıllarında körfez içinde befl istasyondan trol ve çeflitli a¤lar ile yakalanan balıkların morfometrik ve ...

Van Güzel

Van Denizi Siz hiç denizden 1640 metre yükseklikte bir DEN‹Z gördünüz mü? Van Gölü, dünyada baflka bir örne¤i bulunmayan sodal› suyu ve inci kefaliyle 430 km'ye ulaflan çevresi ve baz› yerlerde 450 m'yi bulan derinli¤iyle en önemlisi tarif edilemez mavili¤iyle Türkiye'nin en güzel DEN ...

Sea Surface Variability in the Aegean Sea Şeniz Uçkaç

Bu çalışmada Ege Denizi yüzey suyu sirkülasyonu ve fiziksel özelliklerinin değişimi yerinde ölçümler kullanılarak 1986-1994 periyodunda incelenmiştir.

EXCU R S ION S © Lonely Planet Publications

the Sea of Marmara (Marmara Denizi) at the Galata Bridge (Galata Köprüsü) all the way to the Black Sea (Karadeniz), 32km north. Over the centuries the Bosphorus has been crossed

Asterias amurensis Lutken, 1871 Denizlerimizde yeni bir ...

Bu çalışmada A. Amurensis 'in Marmara denizi'nin doğusu ve Boğaziçi'ndeki dağılımı gözlenmiştir. Anahtar kelimeler: Asterias amurensis, Marmara Denizi, Boğaziçi Materyal-metot: 2006 senesi haziran aynın 10'u ile, temmuz ayının 7'si arasında Boğaziçi (Fener, Kavak, Poyraz, Umuryeri ...

HAZAR DENİZİ'NİN ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

HAZAR DENİZİ'NİN ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ Hazar, 934.00 km 2 'lik yüzölçümü ile dünyanın en büyük içdenizi veya gölüdür. En derin yeri tahminen 1000 metredir.

Sayı 21, Sayfa 39-50, İstanbul, 20 10 - The Effects Of The ...

Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında, Taman Yarımadası’ndan Apşeren Yarımadası’na kadar uzanan dağlardan ismini alan ve farklı dil, din, etnik grup ve kültür varlığıyla kozmopolit bir yapı arz eden Kafkasya, Karadeniz ve Hazar Denizi arasında ...

BİLGİLENDİRME METNİ

BİLGİLENDİRME METNİ" Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi " isimli proje ilk olarak Olav Aasen ve İlham Artüz yöneticiliğinde Et ve Balık kurumu bünyesinde 1954 senesinde başlatılmıştır. 1957 senesinde İ.Ü. Fen Fakültesine bağlı Hidrobiyoloji ...