Sputtr.com | Alternative Search Engine

Deponijskog

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

Mjerama koje obuhvaćaju termičku obradu, kao što su Spaljivanje metana na baklji i Termička obrada komunalnog otpada (Energane na otpad) posti e se dvostruka korist glede smanjenja emisije stakleničkih plinova: kao produkti termičke obrade otpada, deponijskog plina i bioplina nastaju ...

O ODLAGANJU OTPADA NA DEPONIJE

1) uslovi u pogledu deponijskog dna - Dno i bočne strane tela deponije treba da se sastoje od prirodne geoloöke barijere koja zadovoljava zahteve u vezi propustljivosti i debljine sa kombinovanim dejstvom u smislu zaötite tla, podzemnih i povröinskih voda, barem jednakim sa dejstvom koje je ...

lokalni plan upravljanja otpadom Grada Nisa

proizvodnju elektriČne i toplotne energije koriŠĆenjem deponijskog gasa ..... 106 8. struktura potrebnih investicija za regionalni sistem upravljanja otpadom ‘‘niŠ‘‘ .... 108

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o upravljanju otpadom ...

Skupljanje, tretman i korišćenje deponijskog gasa treba sprovesti na način koji štetni uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu svodi na minimum; 5) uslovi u vezi sa neprijatnim mirisima i spoljnim negativnim uticajima - Na prostoru deponije sprovode se mere za smanjenje širenja neprijatnih ...

PRAVILNIK O VRSTAMA I KLASIFIKACIJI POSTROJENJA ZA ...

... elektrane koje koriste najmanje 90 % primarne energije na godišnjem nivou iz čvrste biomase (elektrane na čvrstu biomasu); 4) elektrane na sunčevo zračenje (solarne elektrane); 5) elektrane koje koriste najmanje 90 % primarne energije na godišnjem nivou iz čvrstog deponijskog otpada ...

ZNAÈAJ IZGRADNJE SANITARNE DEPONIJE U REGIJI BIHAÆA

Izlaz drena ne cijevi za sakupljanje deponijskog filtrata (procjednih voda) iz tijela deponije otpada "Smiljeviæi" u bazen za tretman ovog filtrata

Potencijal bioplina u Hrvatskoj Sa etak izvješ ć a

Komunalni otpad se ne razdvaja što čini organsku frakciju komunalnog otpada neprikladnom za korištenje kao sirovine za proizvodnju bioplina, osim u slučaju deponijskog plina.

POGLAVLJE 3 TEHNI * KA ANALIZA I PREDLOZI

Izdvajanje deponijskog gasa je aktivan na*in odvodjenja gasa primenom sistema biotrnova i ventilatora za transport deponijskog gasa u baklju. Uz to, deponijski gas moûe da se koristi za proizvodnju struje (vide ti dalji tekst) .

ENERGETSKA EFIKASNOST SA ASPEKTA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ...

ZAKON O UPRAVLANjU OTPADOM korišćenje otpadnih tokova za proizvodnju energije (biodizel, biogas) izgradnja postrojenja za korišćenje deponijskog gasa ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA Definiše granične vrednosti emisije za postrojenja koja koriste biomasu kao gorivo KJOTO PROTOKOL Formirano je Nacionalno telo ...

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ...

U viseslojnoj i kompaktiranoj deponiji izgraduju se vertikalni kanali za odvodenje deponijskog gasa. Clan 20. Gornja povrsina otpada, koja se odlozi u toku dana prekriva se slojem zemlje cija debljina zavisi od kohezije otpada i stepena sabijanja.