Sputtr.com | Alternative Search Engine

Depresija

Terapija depresija kod bolesnika s komorbiditetom Treatment ...

59 Terapija depresija kod bolesnika s komorbiditetom Treatment of Depression in Patients with Comorbidity Pavo FilakoviÊ Psihijatrijska klinika Medicinskog fakulteta SveuËiliπta u Osijeku KliniËka bolnica Osijek 31000 Osijek, Huttlerova 4 Saæetak Terapija depresija kod bolesnika s komor ...

ODNOS SIMPTOMA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE I DIMENZIJA LI ...

Anksioznost i depresija mogu predstavljati prilagodbu u stresnim situacijama, ali mogu i prije*i u psihopatoloöke poreme*aje. Anksioznost nas upozorava i priprema na potencijalno stresnu ili opasnu situaciju (Barlow, 2002) , a depresija prati neugodna i stresna iskustva kao öto su gubitak vaûnih ...

Farmakoterapija depresija Pharmacotherapy of Depressions

31 Farmakoterapija depresija Pharmacotherapy of Depressions Vera FolnegoviÊ-©malc, Petra FolnegoviÊ GroπiÊ, Neven Henigsberg, Oliver Kozumplik, Gordan MakariÊ, Ninoslav Mimica, Suzana Uzun Klinika za opÊu i forenziËku psihijatriju i kliniËku psihofiziologiju Medicinskog fakulteta ...

ANKSIOZNOST I DEPRESIVNOST KOD CEREBROVASKULARNE BOLESTI

DEPRESIJA Depresija predstavlja smanjenje ili gubitak zanimanja za uobi*ajene dnevne aktivnosti, te smanjenje zadovoljstva koje iz toga proizlazi, povla*enje od drugih, nesanicu, gubitak apetita te spolnih ûelja, osje*aj bezvrijednosti, osje*aj krivnje za u*injena i neu*injena djela.

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST EKG PROMENA KOD BOLESNIKA SA AKUTNOM ...

Ključne reči : ishemijska bolest mozga, Holter EKG, ventrikularne aritmije, kardijalne komplikacije, klinički prediktori, depresija ST segmenta Abstract : Vascular diseases of the heart and brain represent the leading causes of death in the civilised world.

Depression in older adults: How to treat its distinct ...

Current Psychiatry Vol. 9, No. 8 39 D epression in older adults (age ≥65) can devastate their quality of life and increase the likelihood of institutionalization because of behavioral problems. 1 Depression is a primary risk factor for suicide, and suicide rates are highest among those age ...

Anksiozno-depresivni poremeÊaj u akutnog kardioloπkog bolesnika

Kako je depresija vrlo mukotrpno stanje za bolesnika koje dovodi u teæim sluËajevima i do suicidalnosti, potreb-no ju je lijeËiti. LijeËenje treba zapoËeti odmah nakon πto je depresija prepoznata i to onim metodama koje su za specifiËnog bolesnika i njegovu kliniËku sliku najviπe obe-ÊavajuÊe.

TERAPIJSKE SMERNICE ZA LE^ENJE DEPRESIJE - Republi~ka stru~na ...

EPIDEMIOLO[KE KARAKTERISTIKE UNIPOLARNIH DEPRESIJA 5 1.3.1. U~estalost i rasprostranjenost u svetu i u na{oj zemlji 5 1.3.2. Sekularne promene i budu}i trend 5

Psihijatrijske dileme: terapija shizofrenije - prikaz slučaja

(t-vrijednosti) * l - ljestvica laganja 47 42 F - ljestvica rijetkih pojava 99 79 K - supresor ljestvica 37 43 Hs - hipohondrija 51 57 d - depresija 66 57 Hy - histerija 51 63 Pd - psihopatska devijacija 66 51 Mf - muževnost/ženstvenost 45 52 Pa - paranoja 78 52 Pt - psihastenija 62 61 sc - shizofrenija 73 66 Ma - hipomanija 39 56 si ...

Moteriai, ilgesnÆ laikà patirianŁiai savo partnerio ...

stresu susijusiomis ligomis, depresija, padidºja sa-viþudybił rizika. V AIKAI neriais —dºl vaikłfi. Sakoma, kad vaikams reikalingas tºvas.