Sputtr.com | Alternative Search Engine

Detaluradaa

aleqsandre dundua - avtomatikisa da telemeqanikis sasadguro ...

detaluradaa ganxiluli aRniSnuli sistemebis erT-erTi sapasuxismgeblo elementebis – sarelso wredebisa da wertilovani saliandago gadamwodebis agebis,

saqarTvelos parlamentis aparati

... . axali modelis ZiriTadi principebi evrokavSiris kanonmdeblobaSia mocemuli. finansuri konglomeratebis Sesaxeb direqtivaSi 1 detaluradaa ganxiluli kompleqsuri finansuri kompaniebis saqmianobasTan dakavSirebuli sakiTxebi rogorc wevri qveynebis SigniT, ...

stilebis geografiuli

... (detaluradaa gaanalizebuli raisTan, 1997w.). es kategoriebi efuZneba stilis uswrafesi ganxilvis tips da dakvirvebis am etapis Sedegad axali detalebi gamoikveTeba. ismis kiTxva: ...