Sputtr.com | Alternative Search Engine

Detyrimit

PLANI MËSIMOR PËR ZBATIM Viti akademik: 2010- PLANI ...

Kulturat Qelizore & Indore D Shënim: Lëndë me detyrim D Lëndë me zgjedhje: Z Shlyerje e detyrimit lëndor me provim: Shlyerje e detyrimit lëndor me vlerësim të vazhdueshëm: UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE Adresa: Bulevardi “ZOG I”, Tiranë, Tel/Fax: ++ 355 4231 ...

L I G J Nr.8438, DATE 28.12.1998

c) Mospagesa në kohën e duhur e detyrimit tatimor dënohet me gjobë, në masën 0,5 për qind të detyrimit tatimor të paderdhur, për çdo ditë vonesë. ç) Mbajtja e gabuar e llogarive, pa pasoja në rezultatin financiar, dënohet me gjobë 10 mijë lekë.

PUSHTETI TATIMOR

Ç'është leasing dhe kush janë momentet e lindjes së detyrimit tatimor për një person që kryen transaksione në këtë mënyrë? Pyetja 27.

UDHËZIM NR.5, datë 30.01.2006

Tatimi mbi të ardhurat personale, përfshin te gjitha llojet e të ardhurave të individëve, të parashikuara nga Ligji. 2.2 SHTRIRJA E DETYRIMIT Në Nenin 7 "Shtrirja e detyrimit" jepet parimi i përgjithshëm sipas të cilit individët rezidentë i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi të ...

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE

Baza te Shkences Shtazore 1 D Arjana Ylli P ne fund te vitit 6 37,5 7,5 15 21.9.2011 Shënim: Lëndë me detyrim D Lëndë me zgjedhje: Z Shlyerje e detyrimit lëndor me provim: P Shlyerje e detyrimit lëndor me vlerësim të vazhdueshëm: VLV.

MARRËVESHJE E PËRKOHSHME

CE/AL/ANNEX I/en 8 - më 1 janar të vitit të parë pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes, detyrimi i importit reduktohet në masën 60% të detyrimit bazë - në 1 janar të vitit të dytë pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes, detyrimi i importit reduktohet në masën 40% të detyrimit bazë - në 1 ...

TM / 200 [3] Numri i Regjistrimit të Biznesit :

Kutia [12] Vendos 110% të detyrimit tatimor të vitit të mëparshëm pjesëtuar me 4 në kutinë [12] Kutia [13] Vendos shumën e tatimit që duhet të paguhet me këtë formular në kutinë [13]

- STRUKTURA E ADMINISTRATES TATIMORE QËNDRORE

kohë të detyrimit tatimor apo të kontributit duhet të jetë e barabartë me 5 për qind të vlerës së detyrimit të papaguar; gjithashtu, kjo pikë parashikon se vlera e gjobës nuk mund të jetë në asnjë rast më e madhe se 25 për

STANDARDI KOMBËTAR I KONTABILITETIT NR. 6 PROVIZIONET ...

(I) ka mundësi që shlyerja e detyrimit nuk do të shoqërohet me dalje të burimeve ekonomike; (II) shuma/vlera e detyrimit nuk mund të vlerësohet me saktësi

SINJALET E PERPARESISE

Eshte gabim te thuhet qe sinjali tregon fundin e detyrimit te meparshem (sepse nuk eshte nje sinjal detyrimi por nje sinjal perparesie). Pyetesori 117 Sinjali nr. 46 : pergjigje te sakta 1. tregon qe duhet te jemi me te kujdesshem sepse nuk kemi me te drejte perparesie 2. pervec rasteve kur sinjalizohet ...