Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dezinfekciju

Pharmachem - International Trade and Consultancy

Pharmachem - International Trade and Consultancy Kicevska 1, 1060 Skopje, R. Makedonija tel: +389 2 2031 193, fax: +389 2 2031 434 e-mail: farmahem@farmahem.com.mk Pharmachem Service Mancu Matak 23, 1060 Skopje, R. Makedonija tel/fax: +389 2 2039 642 e-mail: ser vis@farmahem. com.mk Laboratory ...

Efficacy of Washing and Sanitizing Methods for Disinfection ...

za dezinfekciju svje`eg vo}a i povr}a Sa`etak Posljednjih godina, kao posljedica pove}anog broja oboljenja prouzro~enih namirnica ma, sve se ve}a pa`nja pridaje postupcima za uni{tavanje ili uklanjanje ljudskih patogena

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Studija - Pilot ispitivanje djelotvornosti UV zračenja za dezinfekciju pitke vode, vodoopskrbni sustav Omišalj, Krk (Pilot study report on the UV irradiation for drinking water disinfection, water distribution system Omišalj, island Krk) Ponikve Krk 2000.

DEZIFENKCIONA SREDSTVA PRODUCT FOR DISINFECTION SREDSTVA ZA ...

Za dezinfekciju endoskopa i instrumenata,aparata sa respiratornim reanimiranjem i dezinfekciju ravnih i neravnih površina. Način upotrebe - 2%-tna radna otopina Diba Sem-a djeluje baktericidno nakon 15 minuta I četverostruko razrijeđena na spojeve E-colle.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

1 IZJAVA O USKLAĐENOSTI za IVD-CE označavanje DECLARATION OF CONFORMITY FOR IVD-CE Marking Naziv: POMOĆNI PROIZVODI ZA MEDICINU I DEZINFEKCIJU Product: Auxiliary Products in Medicine and Disinfection Klasa rizika: IIb Risk Class: IIb Namjena: Sredstva za jednokratnu upotrebu Pupose use: Fund ...

PROCESI PRERADE I DORADE VODE

Izvodi se flokulacija vode, a talog se odstranjuje bistrenjem ili putem peščanih filtara, kontroliše se pH a za dezinfekciju dodaje ozon. Slika 5.2 prikazuje metodu obrade podzemne vode koja sadr i gvožđe, mangan i komponente tvrdoće.

ZA RAZVOJ I PRIMENU PREDUSLOVNIH PROGRAMA I PRINCIPA HACCP U ...

PREDGOVOR UREDNIKA Tradicionalni sistem upravljanja bezbednošću hrane je imao sledeće glavne karakteristike: a) nadle ni organi su manje ili više detaljno "propisivali" proizvođačima "kako da rade"; b) sistem je bio baziran primarno na slu benim inspekcijama i laboratorijskim ...

Hemoil Rafinerija Novi Sad

... Syntilo RX Brusolin Novol NF Brusogrind Biosint 030 Sint 40 Sintasol B Syntilo 81E Syntilo 290 Sint A Biolmeol S-L Sintol US Novol ML Antolin B Sint 100 Metalina Syntilo XPS Sint B Sintolin Novol Sint Antolin B Biosint 050 Biosint 040 Sintasol SHD Metalina GR Syntilo 4 Sint B Sredstva za čišćenje i dezinfekciju ...

CATALOG OF EXHIBITORS KATALOG IZLAGAČA

Za proizvodnju sredstava za pranje i dezinfekciju IMPULS HEMIJA ko-risti uvozne sirovine i repromaterijale, koje nabavlja od svetski poznatih proizvođača ( BASF, CLARIANT, JLC-CHEMIE ), sa sertifikatima o traženom kvalitetu .

DEZINFEKCIJA U NEONATOLOGIJI

DEZINFEKCIJA SREDINE I OPREME Od sredstva za dezinfekciju očekuje se:  Širok spektar;  Brzo delovanje;  Čišćenje i dezinfekcija u jednom koraku;  Sigurnost za osoblje i okolinu;  Sigurnost za materijale, opremu i transport;  Ekonomični i ekološki rastvori;  Prijatan miris; ...