Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dhjetor

20 dhjetor 2005 - PËR NDRYSHIMIN E RREG ULLORES S Ë UNMIK-ut

UNITE. D NATIONS United Nations Interim Administration Mission : in Kosovo . UNMIK . NATIONS UNIES Mission d’Administration Intérimaire des Nations

Dhjetor, 2011 Mohim përgjegjësie: - Vlerësim i reagimeve ...

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë MISIONI NË KOSOVË Vlerësim i reagimeve komunale ndaj vendbanimeve joformale në Kosovë

BANKA CREDINS SH.A. - Pasqyrat Financiare për vitin e ...

BANKA CREDINS SH.A. Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2008 (me raportin e auditorit të pavarur bashkangjitur)

Mathematics Glossary

... symbols in written form Simbole me shkrim T table Tabelë take away heq tall/taller/tallest I gjatë/më i gjatë/më i gjati tallies Numër, grup tally mark Shenjë numrash ten dhjetë ten thousands Dhjetë mijë tens Dhjetëshe tens place Vendi i dhjetësheve tenths të dhjeta term term terminating decimal Numri dhjetor ...

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

Kopjet e këtij Raportit të rishqyrtimit te strategjisë janë dërguar në Dhjetor, ekipit të Rishqyrtimit , SDC-së dhe Intercooperation. Shoqata Kosovare për Zhvillim (KAD) është themeluar ne Shtator nga stafi i PZPH-K dhe ka marr përsipër dy mandate gjatë këtij viti.

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Pasqyrat Financiare ...

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Pasqyrat Financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2010

DHJETOR 2010 U. F. O U N I V E R S I T

1 Nr. 1 DHJETOR 2010 U.F.O UNIVERSITY UNIVERSITAS - FABREFACTA - OPTIME REVISTË SHKENCORE E U.F.O UNIVERSITY www.albanianuniversity.edu.al Nr. 1

Professor Konstantinos Giakoumis, Ph.D. Deputy Rector ...

Giakoumis K. (2006), "Kisha e Shën Gjergjit në Kështjellën e Krujës dhe Tradita Bizantine", in Duka F. [ed.] (2006), Konferenca Shkencore "Skënderbeu dhe Evropa", 9)10 dhjetor 2005, Me Rastin e 600)Vjetorit Të Lindjes së Gjergj Kastriotit)Skënderbeut , Tirana, pp. 2183235.

Gazetë e përmuajshme - UDHA ISLAME Organ i Myftinisë ...

Informative-Fetare-Kulturore-Edukative Viti IX - Nr. 12 (106), Dhjetor, 2011 Gazetë e përmuajshme Çmimi: 30 lek .myftinia-shkoder.org Çmimi: 30 lek Çmimi: 30 lek Viti IX Nr. 12 (106), Viti IX - Nr. 12 (106), Dhjetor, 2011 Dhjetor, 2011 Gazetë e përmuajshme Gazetë e përmuajshme UDHA ...