Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dinarima

Cene uredjaja su date priblizno u eurima. Plaćanje u ...

Harman Kardon. Cene uredjaja su date priblizno u eurima. Plaćanje u dinarima. Zadržavamo pravo promene cene bez prethodne najave.

1 osoba/person 2 osobe/persons 3 osobe/persons Soba sa ...

24.380,00 * sve cene su date u dinarima /* all prices are in RSD Vikend cena - no ćenje sa doru čkom/Weekend price 1 osoba/person 2osobe/persons 3osobe/persons Soba sa francuskim ležajem

PRICE LIST FOR CREDIT CARDS

Transakcije u dinarima / Transactions in dinars 3.1. Podizanje gotovine na bankomatima– maksimalni mese čni limit Cash withdrawal at ATM - maximum monthly limit

TARIFA ZA KREDITNE KARTICE PRICE LIST FOR CREDIT CARDS

Transakcije u dinarima / Transactions in dinars 3.1. Podizanje gotovine na bankomatima- maksimalni mesečni limit Cash withdrawal at ATM - maximum monthly limit 100.000 RSD 30.000 RSD 3.2.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA FIZIČKA LICA VOJVOĐANSKE BANKE ...

Promenljive naknade:-VoĎenje tekućih računa u dinarima-do 1000 RSD mesečno (Vlasnicima tekućih računa u dinarima Banka pruža i usluge dodatnih servisa SMS, e- banking, trajni nalog, paketi proizvoda i usluga) ;-Redovni mesečni izvod po tekućem računu u dinarima a) na šalteru Banke - do 300 RSD ...

Z A K O N O DEVIZNOM POSLOVANjU

Z A K O N O DEVIZNOM POSLOVANjU (Sl. glasnik RS", br. 62/06) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se: 1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima; 2) plaćanja, naplaćivanja i prenosi između rezidenata u ...

LIST OF FEES AND COMMISSIONS AND SERVICES APPLICABLE TO ...

Napomena: otvaranje tekućeg računa u dinarima definisano je posebnim stavom za naknade . Account opening (except accounts that are opened with passbook, term deposit accounts and specific purpose deposit account)

SEKOPAKOVE NAKNADE ZA 2010. GODINU (SEKOPAK FEES FOR 2010)

SEKOPAKOVE NAKNADE ZA 2010. GODINU (SEKOPAK FEES FOR 2010) Materijal (Material) EUR/Kg Papir/karton (Paper/cardboard) 0.0073 Plastika (Plastic) 0.0104 Staklo (Glass) 0.0080 Metal (Metal) 0.0082 Drvo (Wood) 0.0083 Obračun naknade se vrši u dinarima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan ...

C E N O V N I K - Preporučene MP cene

PIAGGIO: Preporučene MP cene. za 2012 u dinarima: Novogodišnja akcija . u dinarima za GOTOVINSKO plaćanje: TYPHOON 50. 193.200,00 Din. 162.750,00 Din. FLY 50 2T

iznos takse u dinarima TAKSA PROPISANA TARIFNIM BROJEM 1 ...

IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, predsednik Republike Srbije doneo je Ukaz o