Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dinarskog

Na osnovu člana 36

Na osnovu člana 36. Zakona o platnom prometu ( «Slu beni list SRJ « br. 3/02, 5/03 i « Slu beni glasnik RS» br. 43/04 i 62/06) i tačke 20. stav 2.

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ...

VO ĐENJE BANKOVNOG RA ČUNA BANK ACCOUNT MAINTENANCE 1. otvaranje ra čuna account opening bez naknade free of charge 2. vo đenje deviznog i dinarskog ra čuna

II USLUGE DOSTAVE IZVODA / DELIVERY SERVICE OF ACCOUNT ...

1.2.2 Sa dinarskog racuna stranog predstavnistva 100,00 RSD po nalogu / per order From dinar accounts of Foreign Representative Office 1.2.3 Sa dinarskog racuna rezidenta / nerezidenta u korist dinarskog racuna 0,30% min Eur 10 , max Eur 200 u RSD protivvrednosti

Eurobank EFG a.d., Vuka Karadzica 10, 11000 Beograd, Srbija ...

... protivvrednosti + trosak korespodentske banke * 100.000 0,10% max Eur 300 in RSD countervalue + cost of correspondent bank 1.2.2 Sa dinarskog racuna stranog predstavnistva 100,00 RSD per order From dinar accounts of Foreign Representative Office 1.2.3 Sa dinarskog racuna u korist dinarskog ...

O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM

Microsoft Word - Odluka o uslovima i nacinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.doc

Banca Intesa Will Pay 277 Million EUR for

Time }e Intesa Banka preuzeti lidersku poziciju Delta Banke na tr`i{tu Srbije sa 144 organizacione jedinice u vi{e od 100 gradova Srbije, 20 procenata ukupnog dinarskog i 30 posto ukupnog deviznog platnog prometa u Srbiji, koji se obavljaju preko Delta Banke.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RA*UNA -REZIDENTI

... za otvaranje ra.una doma/eg pravnog lica na obrascu RBRS RBRS application form for opening of account of domestic legal entity Original/Original Karton deponovanih potpisa na obrascu RBRS - 2 primerka/ Specimen signatures on RBRS form - 2 copies Original /Original Ugovor o otvaranju i vo3enju dinarskog ...

Konačni izvještaj o analizi praznina u zaštićenim ...

Ovaj dokument je sažetak Konačnog izvještaja o analizi praznina u zaštićenim područjima u sklopu projekta WWF-a „Zaštićena područja za živi planet - ekoregija dinarskog luka" koju je proveo WWF-ov Ured za mediteranski program u razdoblju od juna do decembra 2009.

International Conference: Degraded areas & ecoremediation ...

DEGRADACIJA HIDRO-EKOSISTEMA RIJEKE VRBAS Slobodanka Pavlović, eljka Perišić-Trubajić Nezavisni univerzitet Banja Luka, Ekološki fakultet Sa etak Rijeka Vrbas je desna pritoka rijeke Save i drenira centralni dio sjevernih padina Dinarskog planinskog masiva.

Konačni izveštaj o analizi reprezentativnosti zaštićenih ...

Ovaj dokument je sažetak Konačnog izveštaja o analizi reprezentativnosti zaštićenih područja u sklopu projekta WWF-a „Zaštićena područja za živu planetu - ekoregion dinarskog luka" koju je provela WWF-ova Kancelarija za mediteranski program u periodu od juna do decembra 2009.