Sputtr.com | Alternative Search Engine

Diplomskega

UNIVERZA V LJUBLJANI

1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA Za izbrani naslov teme diplomskega dela sem se odločila, ker bi rada podrobneje spoznala in v diplomski nalogi tudi predstavila institut izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca delodajalcu, ...

KARIERNI CENTER UNIVERZE V NOVI GORICI

2 1.2 Namen diplomskega dela V diplomskem delu so predstavljena teoretična spoznanja s področja kariere in načrtovanja kariere, kariernih centrov, mentorstva in poti do prve zaposlitve.

ORGANIZIRANJE PROTOKOLARNEGA DOGODKA

... Republike Slovenije kot glavnega organizatorja protokolarnih dogodkov v Republiki Sloveniji. 1.1.2 OPREDELITEV NAMENA DIPLOMSKEGA DELA Cilj diplomskega dela je predstaviti protokolarno slu bo v Republiki Sloveniji, ...

AVTOMATIZACIJA VARJENJA ODCEPOV STATORJA Z USMERNIKOM NA ...

III ZAHVALA Za pomoč pri izdelavi diplomskega dela bi se rad zahvalil mentorju prof. dr. Imretu Cikajlu, ki me je s svojim strokovnim znanjem usmerjal in svetoval.

UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU Robert ...

II To delo s hvaležnostjo posve čam mojemu o četu ZAHVALA: Eksperimentalni del diplomskega dela sem opravljal na Fakulteti za študije o okolju,

Uporaba sestavljank Fischertechnik in vmesnika eProDas-Rob1 ...

Zahvala Zahvaljujem se vsem, ki so mi pomagali in svetovali pri nastajanju diplomskega dela. Posebej se zavaljejam mentorju izrednemu profesorju dr. Slavku Kocijan*i*u ter somentorju Davidu Rihtarši*u.

Univerzalni temeljni dohodek: konec kapitalističnih protislovij?

Osrednje teoretično izhodišče mojega diplomskega dela pa bo Offejeva razprava o vplivu socialne dr ave na kapitalistični sistem. Claus Offe kapitalistični dr avi pripisuje štiri strukturne elemente: ...

GEOGRAFIJA BREGINJSKEGA KOTA

Namen in cilji diplomske naloge Namen diplomskega dela je podati današnjo sliko pokrajine skozi obravnavo demografske strukture, ovrednotiti ivljenjski prostor ter ugotoviti medsebojno součinkovanje poglavitnih pokrajinotvornih dejavnikov in njihove posledice na razvoj pokrajine.

UNIVERZA V LJUBLJANI

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA. Postopek izdaje posamiĉnega upravnega akta je natanĉno predpisan in se razlikuje od postopka izdaje splošnega akta in to zato, ...

DIPLOMSKEGA DELA - DIPLOMSKO DELO SE PIŠE V 1. OSEBI MNOŢINE.

DIPLOMSKEGA DELA. Dispozicijo diplomske naloge izdela študent skladno s 5. členom Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela za univerzitetni in visokošolski strokovni študij (XXVI-6-2008), ki naj praviloma vsebuje naslednje točke: