Sputtr.com | Alternative Search Engine

Diplomskih

Fakultet za fizičku hemiju

APSTRAKT U okviru ove doktorske disertacije su izlo eni različiti načini sinteze najnovijih oksidnih katodnih materijala za litijumske izvore struje LiFePO 4 i LiCr 0.175 Mn 1.825 O 4 kao i osobine ovih materijala koje su va ne sa stanovišta hemijskih izvora struje.

BOLESTI CVIJE]A I UKRASNOG BILJA DISEASES OF FLOWERS AND ...

74 Pregledi knjiga - Books review POLJOPRIVREDA 16:2010 (1) 74 SADR@AJ Sveučilišni udžbenik Bolesti cvije}a i ukrasnog bilja upoznaje studente preddiplomskih, diplomskih i posli-jediplomskih sveučilišnih studija, ali i sve koji se bave proizvodnjom cvijeća i ukrasnog bilja, s ...

Dario Faj, Mladen Kasabašić, Ana Ivković i Hrvoje Brkić

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova 1. Jurković, Slaven. DOZIMETRIJSKE NESIGURNOSTI PRI VERIFIKACIJI FOTONSKIH SNOPOVA LINEARNOG AKCELERATORA MODULIRANE JAKOSTI / doktorska disertacija.

New Master Study Programme in Land Law and Economy at the ...

Osnovni cilj projekta jeste izrada programa diplomskih studija (master) iz oblasti upravljanja nepokretnostima i formiranje centra za Land Management kao baze za razvoj LLL (Long Life Learning) kurseva inovacija znanja.

Profesionalna biografija

Učestvovala je u komisijama za izradu doktorskih disertacija, magistarskih teza, diplomskih i specijalističkih radova iz oblasti ratarstva, oplemenjivanja biljaka i tehnološkog kvaliteta strnih ita.

NAVODILA ZA IZDELAVO SEMINARSKIH IN DIPLOMSKIH NALOG - IAM ...

IAM – Inštitut in akademija za multimedije – NAVODILA ZA PISANJE SEMINARSKIH IN DIPLOMSKIH NALOG – dr. pETER Purg NAVODILA ZA IZDELAVO SEMINARSKIH IN DIPLOMSKIH NALOG (po mednarodnih standardih ISO) Seminarske naloge predstavljajo samostojni pisni izdelek študenta ali študentov, s ...

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ DRVNA TEHNOLOGIJA

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ DRVNA TEHNOLOGIJA Znanstveno podru*je: BIOTEHNI*KO PODRU*JE Polje: DRVNA TEHNOLOGIJA Grane: drvni materijali, drvnotehnološki procesi, konstrukcije i oblikovanje proizvoda od drva, organizacija proizvodnje.

untitled [www.urbel.com]

Arhitektonski Fakultet Univerziteta Beogradu 1.godina diplomskih akademskih studija-Master 2008._2009. M7.2. Projektantska radionica: u RE... - Revitalizacija, Rekonstrukcija, Regeneracija, Reintegracija, Reafirmacija...

Seminarski, diplomski. magistarski i maturski radovi iz svih ...

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA Koliko se cesto dogadja da cujemo rijeci koje neko govori, ali ipak pogrsno shvatimo znacenje poruke? Znacenje je vise od samih rijeci.

Poro~ilo o delu 2007 Annual report 2007

Na Kemijskem in{titutu pa opa`amo tudi vse ve~ji interes {tudentov za raziskovalno delo na na{i instituciji za izdelavo tako diplomskih del kot tudi doktorskih disertacij.