Sputtr.com | Alternative Search Engine

Direktoriaus

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų K ELI Ų DI PRIE SUSISIEKIMO ...

susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. Įsakymo nr. 9 „dĖl automobiliŲ keliŲ statybos rekomendacijŲ. patvirtinimo“ pakeitimo

PATVIRTINTA Gražiškių vidurin÷s mokyklos direktoriaus ...

1 PATVIRTINTA Gražiškių vidurin÷s mokyklos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. V- 158 GRAŽIŠKIŲ VIDURINöS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLöS

PATVIRTINTA Mažeikių lopšelio*darželio „Eglutė ...

PATVIRTINTA Mažeikių lopšelio*darželio „Eglutė" direktoriaus 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1*5 MAŽEIKIŲ LOPŠELIODARŽELIO „EGLUTĖ" 2010-2011 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA VEIKLOS PROGRAMOS STRUKTŪRA I. Bendrosios nuostatos II. 2009-2010 m. m. įstaigos veiklos programos ...

VšĮ Audito ir apskaitos tarnyba - SIS TURTAS“ I ...

(Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. VAS-9 redakcija) 12-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS „ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS“

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTR O - UGDYMO PLANAS

PATVIRTINTA . Kėdainių PRC direktoriaus 2010 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-3 . KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO . 2010–2011 MOKSLO METŲ

P A T V I R T I N T A Klaipėdos Sendvario pagrindinės ...

P A T V I R T I N T A Klaipėdos Sendvario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-99 KLAIPĖDOS SENDVARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2011-2012 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2010-2011 mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo analizė: 2010-2011 ...

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ...

valstybinĖs maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus Į s a k y m a s dĖl valstybinĖs maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. Įsakymo nr.

METODINĖS REKOMENDACIJOS MOKYTOJŲ VEIKLAI VERTINTI

UDK . Me  ISBN ---- © Švietimo ir mokslo ministerija,  © Pedagogų profesinės raidos centras,  Leidinį sudarė: grupės vadovė Daiva Drungilienė, Pedagogų profesinės raidos centro direktoriaus pavaduotoja.

STATE SOCIAL INSURANCE SYSTEM OF THE REPUBLIC

... Karini*- ir joms prilygint*- strukt*Ãr*- skyrius VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYMO SISTEMA Išmok*- gav*°jai Apdraustieji Teis*°s skyrius Komunikacijos skyrius Direktorius Vidaus audito departamentas Vyriausiasis specialistas (patar*°jas) Direktoriaus pavaduotojas Direktoriaus pavaduotojas Direktoriaus ...

direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr. ĮS-B-16-2010

1 PATVIRTINTA ADB „Seesam Lietuva“ generalinio direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 11 d. Įsakymu Nr. ĮS-B-16-2010 Būsto ir gyventojų turto