Sputtr.com | Alternative Search Engine

Disketebisatvis

3 sarCevi ...

da diskuri mowyobilobebi cvladi disketebisaTvis da kompaqt-diskebisa Tvis, monitori, klaviatura, Tagvis manipulatori da sxva. amas igi ake Tebs programebis saSualebiT ...