Sputtr.com | Alternative Search Engine

Diskontirana

POMEN KRITERIJEV PRESOJANJA DOLGORO NIH NALOŽB GLEDE NA RAZLI NO ...

investicija je sprejemljiva, če je diskontirana doba povračila nižja od vnaprej doloenega č števila let (Ross, Westerfield, Jordan, 2003, str. 282).

Poglavlje 14

OOččekivana sadašnja diskontirana vrijednostekivana sadašnja diskontirana vrijednost Očekivana sadašnje diskontirana vrijednost • Današnja vrijednost budućih ...

ANALIZA INVESTICIJE V IZGRADNJO VE Č STANOVANJSKE NEPREMI Č NINE

b) diskontirana doba povrač. ila Ta metoda je podobna zgoraj opisani, s to razliko, da sicer upošteva časovno vrednost denarja, še vedno pa ne upošteva denarnih tokov ...

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i ...

primljene depozite, tj. ona kamatna stopa primjenom koje se diskontirana serija neto novčanih tokova izjednačuje s nulom. Kod kreditnog odnosa, k-tim neto novčanim ...

Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na ...

kredite, tj. ona kamatna stopa primjenom koje se diskontirana serija neto novčanih tokova izjednačuje s nulom. Kod kredita ta je stopa dodatno prilagođena

Sončne elektrarne – odlična ali zgrešena naložba?

Diskontirana vračilna doba let 14.66 -100.00-80.00-60.00-40.00-20.00 0.00 20.00-150,000.00-100,000.00-50,000.00 0.00 50,000.00 100,000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

ELABORAT O EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI ODNOSNO EKONOMSKOJ ...

DJD Diskontirana vrijednost javnog dobra DI Diskontirane investicije DK Diskontirane koncesije GDP Bruto domaći proizvod (gros domestic product)

POSLOVNI NAČRT ZA PREVZEM KMETIJE TRATAR Z INVESTICIJO V SONČNO ...

Preglednica 14: Diskontirana doba vračanja (r = 7%) 39 Preglednica 15: Neto sedanja vrednost (r = 5%) 40 Preglednica 16: Primerjava pavšalista in davčnega zavezanca 41

Ekonomska vrijednost

zSadašnja vrijednost očekivanih novčanih tokova koje će vlasniku generirati profitabilna imovina zDiskontirana vrijednost očekivanih novčanih

Investicije se definiraju kao prijenos financijskih fondova u ...

primitka diskontirana uz stopu od 10% i uz pretpostavku jednakih godišnjih neto primitaka u narednih 10 godina, izračunaj koliki bi trebali biti ukupni neto primici.