Sputtr.com | Alternative Search Engine

Diskuri

3 sarCevi ...

My Computer (Cemi kompiuteri) – katalogi, Seicavs diskuri mowyobilo bebis srul Semadgenlobas da Tqveni kompiuteruli sistemis yvela kom ponents.

kompiuteris operaciuli sistemebi

gamoCndeba dialoguri fanjara Select source and destination (nax. 7.1) . nax.7.1 dialoguri fanjara Select source and destination 2. vuTiTebT Semdeg parametrebs: • Source drive-diskuri mowyobiloba, romlidanac unda moxdes kompaqt-diskis wakiTxva; • Destination drive - diskuri mowyobiloba, romelze-dac unda ...

saxelmZRvanelo "informaciuli da sakomunikacio teqnologiebi ...

gare mexsierebis mowyobilobebia: moqnili diski, kompaqt da dividi diskebi, fleSi da sxva. mudmivi informaciis matarebli diskuri mowyobilobebi aRiniSneba laTinuri asoebiT: A da B - moqnili diski, C da D - vinCesteri, E kompaqt diski da a.S. informaciis warmodgena da Senaxva kompiuterSi informaciis ...

E PËRFAqËSImIT

Sa më pak përfaqësuese bëhen partitë politike aq më shumë shoqëria në tërësi dhe grupe të veçanta brenda saj e përcaktojnë vetveten jo nëpërmjet por në kundërshtim me partitë politike; ja pra nga buron diskuri anti-politik.

instrumentebi da aparatebi optikuri, fotografiuli ...

pozicia H.S. kodi poziciis dasaxeleba 90.17 instrumentebi xazvis, moniSvnisa da maTematikuri gaTvlebisaTvis (magaliTad, saxazavi manqanebi, pantografebi, transportirebi, saxazavi nakrebebi, logariTmuli saxazavebi, diskuri kalkulatorebi); wiriTi sidideebis sazomi xelis instrumentebi (magaliTad, sazomi Reroebi ...

elektronika libro en esperanto

Tio estis la ardeza tabuleto, en kiu senti¸is ÿirado kaj pinçado, çar en la ekzemplon de kalkulado enÿteli-¸is mal¸usta nombro, tiel ke la aliaj nombroj volis diskuri.

hidroenergetikuli danadgarebi - saqarTvelos teqnikuri ...

avariuli) da turbiniswina saketebi (diskuri, sferuli da sxv). hidro da eleqtroenergetikul mowyobilobebs miakuTvneben hidroturbinebs Tavisi damxmare mowyobilobebiT; hidroturbinebis regulirebis sistemas;

Tavi V ucxoeTidan miRebuli grantebi, kreditebi ...

... s Semdeg) daiwyo 2008 wlis 21 ianvars. 31 martis mdgomareobiT agregatis daSlisa da sareabilitacio samuSaoebis dawyebis grafikTan SedarebiT winswreba Seadgens 8 samuSao dRes. 2008 wlis pirvel kvartalSi kaSxalze Sesrulebulia Semdegi samuSaoebi: ganaTebisa da eleqtromomaragebis sistemebis montaJi diskuri ...

saqarTvelo saxelmwifo fizikuri aRzrdisa da sportis ...

diskuri mowyobilobebi, videoplata, xmis plata ekrani: piqselis cneba, ekranuli mexsiereba, displeis garCevadoba. klaviatura: informaciuli, funqcionaluri da