Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dnieniem

GUZY NOWOTWOROWE * LINIANEK - ANALIZA RETROSPEKTYWNA ...

karola marcinkowskiego w poznaniu w latach 1995-2002 ze szczegÓlnym uwzgl * dnieniem guzÓw nawrotowych salivary glands tumors - retrospective analysis of patients treated in 1995-2002 at the department of otolaryngology, head and neck oncological surgery with special emphasis on recurrent neoplasms of ...

MODEL MATEMATYCZNY ZJAWISK CIEPLNO-WILGOTNO*CIOWYCH W O ...

FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE TOM II, 2007 Sekcja Fizyki Budowli KILiW PAN MODEL MATEMATYCZNY ZJAWISK CIEPLNO-WILGOTNO*CIOWYCH W O*RODKACH POROWATYCH Z UWZGL*DNIENIEM POWIETRZA ROZPUSZCZONEGO W WODZIE Dariusz GAWIN *, Lorenzo SANAVIA ** * Politechnika èódzka, Katedra Fizyki Budowli i ...

WATT_CPC_9_+_DTR

WST*P: Kolektor pró*niowy jest zgodny z norm* EN 12975. Instalacja kolektora musi zosta* przeprowadzona z uwzgl*dnieniem obowi*zuj*cych norm, wed¯ug instrukcji producenta i przez wykwalifikowany personel, tzn. taki, który posiada wiedz* techniczn* w zakresie instalacji, jak przewidziano przez ...

WATT_3000_SU_VIP_DTR

WST*P: Kolektor p¯aski jest zgodny z norm* EN 12975. Instalacja kolektora musi zosta* przeprowadzona z uwzgl*dnieniem obowi*zuj*cych norm, wed¯ug instrukcji producenta i przez wykwalifikowany personel, tzn. taki, który posiada wiedz* techniczn* w zakresie instalacji, jak przewidziano przez ...

NEW AGE WATER CHILLERS WITH WATER AS REFRIGERANT

Recknagel, Sprenger, Honmann, Shramek, "Poradnik - Ogrzewanie I klimatyzacja, z uwzgle dnieniem chlodnictwa i zaopatrzenia w ciepla wode", tlumaczenie polskie - EWFE, Gdansk, Poland, 1994.

Prądnik. Prace Muz. Szafera

Wielkiego Paüdziernika 13 m. 10, 61-637 Poznaæ NIEKT"RE ZAGADNIENIA ZOOGEOGRAFICZNE PASMA JURY KRAKOWSKO-WIELU—SKIEJ ZE SZCZEG"LNYM UWZGL˚DNIENIEM OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO Some zoogeographical problems of the KrakÛw-Wieluæ upland with particular consideration to OjcÛw National Park SUMMARY The ...

RCF enquiry letter

... odb*dzie si* na podstawie ceny ofertowej i zakresu technicznego oferty. • final selection of the candidate is based on final negotiated price taking other investment costs and operating costs into account ostateczny wybór Dostawcy b*dzie dokonany po ko*cowych negocjacjach ceny z uwzgl*dnieniem innych ...

PM enquiry letter

... odb*dzie si* na podstawie ceny ofertowej i zakresu technicznego oferty. • final selection of the candidate is based on final negotiated price taking other investment costs and operating costs into account ostateczny wybór Dostawcy b*dzie dokonany po ko*cowych negocjacjach ceny z uwzgl*dnieniem innych ...

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I - DELEGA TURA W ...

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli

T è U S Z C Z E J A D A L N E NR 3 - 4 /2006

Rydygiera 8 OLEOCHEMIKALIA NA BAZIE OLEJU RZEPAKOWEGO Streszczenie/Summary W pracy omówiono stosowanie olejów roHlinnych, ze szczególnym uwzgl*dnieniem oleju rze-pakowego nisko- i wysokoerukowego, jako bazy surowcowej corocznie odnawialnej do pozyskiwania biodegradowalnych produktów stosowanych w ...