Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dobimo

17. GOZDARSTVO IN LOV

... ter podatki o gozdni mehanizaciji (te pa še vedno dobimo na podlagi letnih statisti*nih poro*il poslovnih subjektov, registriranih za izvajanje gozdarskih del). ...

nega indeksa na avtomatsko dolo čanje krvnega tlaka

zelo podoben signalu, ki ga dobimo z odvajanjem oscilometri čnih utripov po času. Tipi čni rezultati za eno od meritev so prikazani na sliki 1. V tem ...

Simulation System Design

Pproblem je da ne obstaja enostaven način računanja da direkto dobimo zahtevanno rešitev problema. Ker izhod (rešitev) mora odgovarati enoj od možnih vrednosti vhodnih parametrov metoda reševanja je nujno iterativna kar zahteva veliko računalniškega časa.

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK

Po obseûnih izraunih dobimo izraz za vzdolûno amplitudo cikline spremembe koraka kraka: Za e=0, lahko vzamemo da je M s =0 in M f =0. Ker je T=G, sledi: Za enabo ...

ELECTRON SPIN RESONANCE (ESR) DATING IN KARST ENVIRONMENTS

Za datiranje starosti sedimentacije pa morajo biti ESR signali »ničeni«, da dobimo pravilno starost. Visok pritisk, segre-vanje in, v primeru nekaterih mineralov, ...

Aktuarski polinomi - Povezava z umbralnim racunom in ...

Zuporabofunkcionala[g (¯ f (t))] 1 exp(y ¯ f (t)) napotencox n dobimo: s n (y) =h[g ...

Urejanjestrokovnihbesedilv LAT

L A T E X \newcommand{\nvec}[2][n]% {#2_1,\ldots,#2_#1} Zdvemaargumentoma dobimo$\nvec[4]{x}$, zenimargumentom pa $\nvec{y}$. DVI Zdvemaargumentomadobimox 1,...,x 4, zenim argumentompay 1,...,y n.

VPLIV NAJDB ELEKTROMIOGRAFSKE PREISKAVE NA IZBIRO IN IZID ...

... periferna nevrologija Izvleček Izhodišča Klinični nevrofiziologi pogosto ne dobimo povratnih informacij o nadaljnjem kliničnem poteku pri bolnikih, ...

ANALIZA PROIZVODNJE IN OCENA UČINKOV IZBOLJŠAV

Tako lahko dobimo dokaj celovit pregled nad proizvodnim in poslovnim sistemom podjetja ter spoznavamo teamsko delo v delavnih skupinah, ki je za sodobno proizvodnjo zelo pomembno.

DETERMINATION OF MATERIAL PROPERTIES FOR THE CALCULATION OF ...

... fRk eq =−+= ù () 0, (5) ùûûûùù eq ijij ij ij k ==− 3 2 1 3,, ij δ ij ù = − − σ ij ij D X 1 (6) Zodvajanjemena~be (5) dobimo: & & && & f ff X X f R R f D D ij ij ij ij = ...