Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dobiva

DOGADJAJI UZIVO 02.02.2012 TENIS Stranica 2/4 ...

DOGADJAJI UZIVO 02.02.2012 NOGOMET Football Big Match Krajnji rezultat, Prvo poluvrijeme, Tocan rezultat, Manje/Viae golova, Kladenje u~ivo 0:0, Koja ekipa dobiva sljedei pogodak, Koja ekipa dobiva sljedei karton, Koja ekipa dobiva sljedei korner, Multigol, Raspon kornera, Raspon bodova za ...

FUEL PARK WASTEWATER MONITORING WITH UV-VIS SPECTRA AND ...

... Squares (PLS); fuel park wastewater MONITORING NA OTPADNITE VODI OD SKLADI[TE ZA GORIVA SO UV-VIS SPEKTRI I PARCIJALNI REGRESIONI MODELI UV-Vis spektrometrijata kako metod so visok potencijal na primenlivost vo on-line i in-line monitoring na kvalitetot na otpadnite vodi vo poslednite godini dobiva zna ...

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

kulturnih i socijalnih faktora (npr. mišljenje lokalne zajednice) dobiva tzv. „praktični“ vjetropotencijal. Za izradu atlasa vjetra koriste se razni softveri (npr.

Nearomatski naftalan - buduÊi lijek za oralne lezije

cerogeni), Ëime se dobiva potpuno bezbojno ulje ugodnoga mirisa. Prigodom postupka dearomatizaije sterani su odr æani i Ëak koncentrirani, kako je i dokazano plinskom kro

Infekcije mokraÊnog sustava - novosti u patogenezi i lijeËenje

Polovica æena Ëija je IMS proπla spontano dobiva unutar godine dana ponovni uroinfekt. Unutar πest mjeseci nakon inicijalne IMS, oko 30% æena dobiva jedan, a oko 3% æena dva uroinfekta.

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Time se dobiva dodatna jednadûba u ra*unu lokacije te se pove*ava njena preciznost. Budu*i da sustav detektira ultrazvu*ne valove koji se prostiru unutar kotla transformatora oni mogu proizlaziti ne samo od stvarnih kvarnih mjesta ve* i od mehani*kih vibracija, vanjskih smetnji, refleksija, itd.

Hotel Monte Mulini - novi ponos Rovinja

Beskompromisno usmjerenje na kvalitetu je sastavni dio vizije i misije našeg društva, međutim tek s otvorenjem Hotela Monte Mulini naša vizija dobiva punu refleksiju u stvarnosti.

DIGITAL APPROACH TO ESTIMATING MONTHLY AND YEARLY ...

Odovde, va`no e deka podatocite za veterot za daden region se adekvatno presmetani i finalniot produkt se dobiva brzo vo soodveten format. Zemaj}i go vo predvid golemiot broj na regularni podatoci od avtomatskite i/ili konvencionalniot meren sistem, potrebna e brza i lesna digitalna aplikacija za ...

Istra ivanje primjene metoda upravljanja financijskim ...

U praksi uloga financijskih stručnjaka dobiva nove dimenzije, a glavni financijski rukovoditelj (CFO- Chief Financial Officer) u uvjetima rizika poslovanja u internacionalnim razmjerima i pod globalnim pritiskom sve više eli podijeliti teret rizika te modificira odluke i način upravljanja ...

Zgradba in delovanje vidne poti pri ~loveku The structure and ...

Tako pribli`no polovica gan-glijskih celic dobiva impulze iz fotoreceptorjev vosrednjem delu mre`nice, druga polovica pa iz fotoreceptorjev, ki so na obrobnem delu mre`nice.