Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dobivena

IZBOR OPERATIVNOG ZAHVATA KOD KARCINOMA DOJKE U ODNOSU NA ...

Zbrajanjem sve tri veličine (ultrazvučne, mamografske i grubog makroskopskog patološkog mjerenja veličine tumora) dobivena je prosječna veličina tumora koja je (uz ostale faktore indicirala vrstu operativnog zahvata.

Imaju li nafta i plin energetsku zamjenu u ovom stoljeću?

Pri tome one nastoje da se energija dobivena iz fosilnih goriva djelomično zamijeni energijom dobivenom iz alternativnih izvora, čime bi se smanjilo i zagađivanje prirodnog okoliša.

PSIHOMETRIJSKA VALIDACIJA TESTA S

Dobivena je normalna distribucija rezultata, a prosječni indeks lakoće (p=0,675) govori da test sudionicima nije bio pretjerano teûak. Cronbachov koeficijent ukazuje na vrlo visoku pouzdanost testa (α=0,908).

0203-373 GM Foods Croatian

2 HRANA DOBIVENA IZ BILJAKA OPLEMENJENIH GENETI^KIM IN@ENJERSTVOM Ve}ina nas zna vrlo malo o tome kako se biljke koje nam slu`e za hranu uzgajaju i kako se dalje prera|uju.

medicina 2009, Vol. 45, No. 4, p. 389-393 390 http://hrcak ...

Rezultati: Mikrobiološkom obradom punktiranog sadržaja pseudociste glave pankreasa dobivena je čista kultura streptococcus pneumoniae u velikom broju (10 6 CFU/ml).

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

Tome u prilog govori i dobivena unutrašnja konzistencija ukupnog rezultata (Cronbach alfa = 0,93). Analizom čestica utvrđeno je da zadaci pokrivaju širok raspon težina (od 0,11 do 0,93), da ostvaruju relativno

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

vjetropotencijala, obrada dobivenih podataka, odabir vjetroagregata, te je dobivena lokacijska dozvola. U postupku njezinog dobivanja, izrađene su stručne podloge, te su prikupljeni svi potrebni zahtjevi, potvrde i

HIDRAULIKA I PNEUMATIKA

1 HIDRAULIKA I PNEUMATIKA HIDRAULIKA ***Definicija: *** Područje tehnike koje se bavi primjenjenom hidromehanikom ***Opis: *** Mnoga rješenja hidrauličkih problema dobivena teoretskim putem ( nestlačiva, nerastezljiva te tekućina bez unutrašnjeg trenja) nisu bila praktički upotrebljiva i ...

Inbreeding and Melanoma in Lipizzan Horses

Ipak, dobiveni utjecaj u model sa interakcijom nije bio konzistentan, nije bolje objaönjavao nerazjaönjenu varijabilnost modela te je dobivena signifikantnost vjerojatno posljedica sluajnosti.

PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ...

Problem će se ispitati s pomoću metode AHP (analitički hijerarhijski proces), a dobivena će se rješenja međusobno usporediti. Prikaz metode svojstvenog vektora (AHP - engl.