Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dobrobiti

www.drustvonoa. org

... je poznata ali je njihova va nost bitnija i s toga je naša zabrinutost veća.Marginaliziranje Zakona o zaštiti i dobrobiti ivotinja je naznaka nedovoljno uočenog značaja ovog društveno va nog Zakona koji nakon svih zbivanja u BiH humanizira ovaj prostor i otvara prostor za ...

ПРЕДЛОГ

Z A K O N O DOBROBITI IVOTINJA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se dobrobit ivotinja, prava, obaveze i odgovornosti pravnih i fizičkih lica, odnosno preduzetnika, za dobrobit ivotinja, postupanje sa ivotinjama i zaštita ivotinja od zlostavljanja, zaštita dobrobiti ...

Z A K O N O ZAäTITI DOBROBITI éIVOTINJA

Z A K O N O ZAäTITI DOBROBITI éIVOTINJA I. OPäTE ODREDBE Predmet zakona * lan 1 Ovim zakonom ure*uju se prava, obaveze i odgovornosti fizi*kih i pravnih lica za zaötitu dobrobiti ûivotinja u pogledu zaötite ûivotinja od mu*enja, pri drûanju i uzgoju, usmr*ivanju i klanju, pri obavljanju ...

ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI IVOTINJA

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici Predstavničkog doma, odr anoj 17. i 29. decembra 2008. godine, i na 25. sjednici Doma naroda, odr anoj 26. februara 2009. godine, usvojila je ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI ...

Strojarstvo 51 (3) 239-248 (2009) N. LOVRIN et. al., Some ...

... sigurnosti i opće dobrobiti. Pogreške u inženjerskom radu često su uzrokovane nedostatkom inženjerske etike. Inženjeri za svoj rad odgovaraju inženjerskoj zajednici, ...

LINKING MEDICAL RECORDS AND ASSESSMENT INSTRUMENTS TO THE ICF ...

Možne dobrobiti uporabe Mednarodne klasifikacije funkcioniranja (MKF) kot pojmovnega modela in orodij na podlagi MKF v rehabilitaciji po NMP so trenutno predmet

PREHRANA MAJ^INIM MLIJEKOM RIZI^NE NOVORO\EN^ADI

Blizanci Sve dobrobiti prehrane maj~inim mlijekom su jo{ zna-~ajnije kada je rije~ o blizancima, koji se ~esto porode kao rizi~na novoro|en~ad, ...

Heart failure with preserved ejection fraction — a new ...

Usprkos nedostatku dokaza o prognostiËkoj dobrobiti, veÊina pacijenata je bila lijeËena beta-blokatori-ma i ACE inhibitorima/AT 1 antagonistima.

PROFIL TVRTKE / COMPANY PROFILE

pažnja pridaje stalnom povećanju razine kvalitete usluga Društva i dobrobiti svojih za po slenika, što čini okosnicu budućeg poslovnog razvoja.

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Uz Skalu za procjenu zadovoljstva ivotom primijenjene su i skale za procjenu različitih aspekata subjektivne dobrobiti, skale za procjenu ravnote e čuvstava, te EPQ upitnik ličnosti.