Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dodano

UNOFFICIAL TRANSLATION (Official Journal No. 117/06, 33/09 ...

VALUE ADDED TAX ACT (ZDDV-1) I. SCOPE AND CONTENTS OF THE ACT Article 1 (Contents of the act)

VAT Rates Applied in the Member States of the European Union

1049 Brussels - Belgium European Commission Taxation and Customs Union taxud.c.1(2012)134284 - EN VAT Rates Applied in the Member States of the European Union

UNIVERZA V LJUBLJANI - RA Č UNOVODSKO EVIDENTIRANJE DAVKA NA ...

univerza v ljubljani . ekonomska fakulteta . zakljuČ. na strokovna naloga visoke poslovne Šole . raČ. unovodsko evidentiranje davka na dodano vrednost

PRAVILNIK O IZVAJANJU ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST

ARFIDAS agencija računovodskih finančnih in davčnih storitev PRAVILNIK O IZVAJANJU ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST neuradno prečiščeno besedilo (PZDDV) Uradni listi RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 60/05, 117/05, 01/06 in 10/06.

M A G I S T R S K O D E L O

Uvedba davka na dodano vrednost ni neposredno vplivala na višino obresti, saj tako v sistemu prometnega davka kot v sistemu davka na dodano vrednost obresti niso obremenjene z davkom. 3.2.2.

ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST

1/50 ARFIDAS agencija računovodskih finančnih in davčnih storitev www.racunovodstvo-arfidas.si ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1) Uradni list ...

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca ...

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

Drugi, dopolnjen in popravljen , primerjalni pregled vzorcev ...

1 5. marec 2007 Drugi, dopolnjen in popravljen , primerjalni pregled vzorcev nekaterih klavzul , ki vsebujejo določbe, na podlagi katerih davčni zavezanec v računih ne obračuna davka na dodano vrednost (DDV) Določba od 1. januarja 2007 po (novi) Direktivi o DDV 2 ) Zap. št. Vsebina po ZDDV ...

DAVEK NA DODANO VREDNOST IN DAVEK OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV

4 V Republiki Sloveniji je bil sistem obdavčevanja dobav blaga in storitev z davkom na dodano vrednost (DDV) uveden s 1. julijem 1999. Od 1. janu-arja 2007 pa velja v Sloveniji novi Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), ki bistveno ne spreminja do sedaj veljavnega obdavčevanja z DDV ...