Sputtr.com | Alternative Search Engine

Doeleindes

CITY OF CAPE TOWN PUBLIC PARKS BY-LAW, 2010 - APPROVED BY ...

(3) Die bereiding en gaarmaak van voedsel op plekke in of by ’n openbare park wat ingevolge ’n kennisgewing vir sodanige doeleindes bestem is,

SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE

suid-afrikaanse inkomstediens staatskoerant no. 28 771 26 april 2006 goewermentskennnisgewing no. 403 kennisgewing uitgereik ingevolge artikel 18a van die inkomstebelastingwet, 1962 (wet no. 58 van 1962), om openbare weldaadsaktiwiteite vir doeleindes van aftrekbare skenkings aan sekere openbare ...

No R2326 3 December 1976

DIAGNOSTIES (1) Beeldvaslegging Waaronder verstaan word die produsering en vaslegging van beelde van anatomiese areas en fisiologiese funksies deur middel van stralingsmedia en ander nie-ioniserende beeldvasleggings-modaliteite vir diagnostiese doeleindes.

WAPN 325 (GENERAL MATHEMATICS)

Die volgende inhoud kan as belangrik geag word vir eksamen doeleindes. The following aspects are important:  Theory questions relating to measurement and basic spatial development (e.g. Van Hiele levels etc.)  Make sure you understand the difference between area and volume.  Be able to calculate ...

Rekeningnommer / Account Number Besonderhede van my/ons ...

Geteken te op hierdie dag van _____ Handtekening LW: 'n Gekanselleerde tjek moet vir bankidentifikasie doeleindes aangeheg word (alleenlik lopende rekeninge).

LIST OF NON-SERIOUS INJURIES

LYS VAN NIE-ERNSTIGE BESERINGS Ingevolge die Padongelukfondswet (Wet No. 56 van 1996) en Regulasie 3(1)(b)(i) daarkragtens uitgevaardig mag die Minister van Vervoer, na oorlegpleging met die Minister van Gesondheid, 'n lys van beserings in die Staatskoerant publiseer, welke beserings vir doeleindes van ...

CONFIDENTIAL / VERTROULIK

... livestock improvement act, 1977 (act no. 25 of 1977) and the regulations promulgated in terms thereof veeverbeteringswet, 1977 (wet no. 25 van 1977) en die regulasies daar kragtens uitgevaardig application to import animals for certain purposes aansoek om die invoer van diere vir bepaalde doeleindes a ...

Focus on form in a framework for task-based isiXhosa ...

'n Raamwerk vir die ontwerp van 'n spesifieke doeleindes multimedia sillabus binne 'n ontwerpgebaseerde navorsingsbenadering word voorgestel en geïllustreer aan die

PURPOSES FOR USING PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS IN LOSS OF ...

Die bevindinge dui daarop dat sielkundige instrumente vir die volgende doeleindes gebruik word: (1) om waarde toe te voeg tot die kwantifisering van 'n verlies aan inkomste eis, en (2) om inligting wat benodig word in 'n spesifieke situasie en omstandighede rondom die eis, te voorsien.

2011 Beleid en prosedures vir wykskomitees

1 1. WOORDOMSKRYWINGS In hierdie dokument, tensy uit die samehang anders blyk, beteken - "Lede" persone verkies tot of gekoöpteer op 'n wykskomitee; "Munisipale Bestuurder" 'n werknemer van die M unisipaliteit Swartland wat as sulks aangestel is en sluit dit in, vir doeleindes van hierdie ...