Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dokumentave

Nr. Përshkrimi i dokumentave që dorëzohen

DOKUMENTAT QË DO TË PARAQITEN PËR EFEKT TË KËRKESËS PARAPRAKE PËR PENSION Pleqërie Nr. Përshkrimi i dokumentave që dorëzohen Shenja "X" 1 KËRKESË ...

URDHRI I FARMACISTËVE TË SHQIPËRISË

BETIMI I HIPOKRATIT Me të hyrë në radhët e anëtarëve të profesionit mjekësor dhe farmaceutik, betohem solemnisht se jetën time do ta vë në shërbim të ...

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK

MATERIALET E TRAINIMIT TË PROKURIMIT PUBLIK JUNE 2008 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development.

KONTABILITETI PUBLIK DHE RAPORTIMI FINANCIAR - REPUBLIKA E ...

TEMA 1 – KONTABILITETI DHE ROLI I INFORMACIONIT KONTABËL 2 TEMA 1:KONTABILITETI DHE ROLI I INFORMACIONIT KONTABËL Çfarë është kontabiliteti dhe informacioni ...

public prucurement for SMEs

FONDACIONI I BIZNESIT TE VOGEL Tel: (04) 230 983 Fax: (04) 234 892 fbv@albmail.com Tirana-ALBANIA QEVERISJA E MIRE Konceptedheparime QEVERISJA E MIRE ...

ISSH - Rreg-I.A.b. -2

issh - rreg-i.a.b. -2 dokumentat qË do tË paraqiten pËr efekt tË daljes nË pension shenja "x" ...

BASHKIMET FAMILJARE: çfare ndryshon me ligjin Bossi-Fini

Modifikimet e normatives mbi emigracionin te futura nga L.189/2002, influencojne ne menyre

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I MINISTRAVE

republika e shqiperise keshilli i ministrave v e n d i m nr. 87, date 16.1.2008 per disa shtesa dhe ndryshime ne vendimin nr. 27. date 19.01.2007, te keshillit te ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Këshilli i Ministrave

1 republika e shqipËrisË këshilli i ministrave vendim nr. 659 datë 3.10.2007 pËr rregullat e kryerjes se procedurave tË prokurimit publik me mjete elektronike ...

RevZone™ Enterprise Management System

Copyright © 2010 RevZone Solutions Ltd Document Version 1.9 Faqe 5 nga 14 RevZone™ për Sektorin Publik, Legal, Financiar dhe Prodhues Organizatat qeveritare ...