Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dokumenteve

TERMS OF REFERENCE

_____e themeluar nga rregullorja e UNMIK-ut 2006/10 - established by UNMIK Regulation 2006/10 - osnovana pod UNMIK Uredbom 2006/10 e përkrahur nga - supported by - podr avaju • Ndihmon Zyrtarin për Pranim të AKP-së në përmbushjen e detyrave të tij ditore • Ndihmon në pranimin e dokumenteve të ...

TERMS OF REFERENCE

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë: Ky post ndodhet në kuadër të Njësitit për Verifikimin e Dokumenteve dhe nën udhëheqjen e Koordinatorit të Njësitit për Verifikimin e Dokumenteve, dhe të Udhëheqësit të Ekipit.

Ambasciata d’Italia NJOFTIM PER LEGALIZIME - B) VËRTETIMI ...

Ambasciata d’Italia Pristina NJOFTIM PER LEGALIZIME Ambasada Italiane në Prishtinë njofton personat e interesuar për legalizime të dokumenteve që procedurat e pranimit të tyre janë si më poshtë vijon: A) CAKTIMI I TAKIMIT Personi i interesuar ose ...

Feststellung der Richtigkeit von Dokumenten KONSTATIM I ...

Feststellung der Richtigkeit von Dokumenten KONSTATIM I SAKTËSISË SË DOKUMENTEVE UTVRĐIVANJE ISPRAVNOSTI DOKUMENATA An die zuständige Abteilung Departamentit përgjegjës Nadležnom odeljenju ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG PËLQIM IZJAVA O SAGLASNOSTI Name, Vorname (Inhaber der Dokumente ...

Republika Kosova-Republic of Kosovo

KREU III VLEFSHMËRIA E DOKUMENTEVE TË UDHËTIMIT Neni 16 16.1 Pasaporta lëshohet me afat vlefshmërie 10 vjeçare. 16.2 Pa marrë parasysh përcaktimet nga paragrafi 1, shtetasit që ende nuk i ka mbushu tre vjet nga dita e lindjes, i lëshohet dokumenti i udhëtimit-pasaporta në afat ...

STATUTI I KONFERENCËS SË HAGËS MBI TË DREJTËN

Përkthim jozyrtar i bërë nga Qendra Shqiptare për të Drejtën Ndërkombëtare (ACIL), mbështetur nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (Fondacioni IRZ ).

SOFTVER APLIKATIV

... kemi mundësinë të ndajmë diskun e ngurtë në dy e më shumë pjesë, e më pastaj të instalohet sistemi operativ në njëren nga ato pjesë o kjo preferohet kur kemi disk me kapacitet të madh ku në një pjesë instalohet sistemi operativ, ndërsa pjesa tjetër lihet për arkivimin e dokumenteve ...

TIRANA • ALBANIA

Shënim: Nuk ka nevojë për përkthim e noterizim të dokumenteve në gjuhën shqipe të lëshuara nga autoritetet shqiptare. Vetëm dokumentet që nuk janë në gjuhën shqipe ose angleze duhet të përkthehen në Anglisht dhe të noterizohen.

L I G J

KREU V DOREZIMI I DOKUMENTEVE NE ARKIVAT SHTETERORE Neni 42 1. Dokumentet arkivore, me mbarimin e afatit te sherbimit operativ prane arkivave te institucioneve fondkrijuese, dorezohen nga keta te fundit per ruatje dhe administrim ne arkivat shteterore, ne perputhje me nenin 9 shkronjat ''b'', ''c ...

kushtet e përgjithshme të punës mbi shërbimet IVAO

Duke respektuar kriteret e ligjshmërisë dhe të transparencës së plotë administrative paralajmëroheni se paraqitja e dokumenteve të falsifikuar përbën një vepër penale e cila sjell detyrimisht: - refuzimin me shkrim të vizës; - regjistrimin e emrit të aplikuesit në listën e ...