Sputtr.com | Alternative Search Engine

Doprinela

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

Dodajmo na kraju da je svetska ekonomska kriza doprinela smanjenju olakog zadu ivanja preduzeća u inostranstvu i da nije bilo krize, spoljni dug Srbije bi sada bio preko 25 milijardi evra, ili preko 35 milijardi dolara.

Superficial urinary bladder tumors treatment results − A 10 ...

Zbog svoje sklonosti da recidiviraju i progrediraju ka dubl-jim slojevima nakon operativnog lečenja, adjuvantna terapija je značajno doprinela poboljšanju rezultata lečenja superficijelnih tu-mora mokraćne bešike.

Akutno trovanje glifosat-surfaktantom sa neurološkim ...

Osim mogućeg neurotoksičnog efekta glifosat-surfaktanata, ovakvom is-hodu bolesti je verovatno u značanoj meri doprinela ishemija, pogotovo u periodima izra ene hipotenzije tokom hemodijali-ze.

FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI FACULTY OF FINE ARTS

bogatstvu poetika koje se neguju od osnivawa na Akade-miji/Fakultetu. | Najkrupnija smena generacija koja se odvijala iz-me|u 1987. i 1990. godine, uz pro{irewe prostornih ka-paciteta (nova zgrada Slikarskog odseka i adaptacija Vajarskog odseka) doprinela je pripremama Fakulteta za programsku i ...

neki uVodni asPekTi ekonoMske analize PRaVa

Jednostavno rečeno: ekonomska analiza prava sredstvima ekonomske teorije pokušava da analizira i vrednuje zakone, norme i pravna pitanja, da bi doprinela boljem zakonodavstvu i pravosuđu. 1.2.

Slavni arhitekta Libeskind projektuje "Grad na vodi" u Beogradu

Master plan će biti gotov do kraja leta, te ćemo samom tim i mi imati jasnu viziju jer je i kriza u kojoj se svi nalazimo svakako doprinela tome da moramo da kreiramo drugačije pristupe i da se prilagođavamo globalnom tržištu, te da ponudimo najbolji model za investiranje.

PREVENCIJA INFEKCIJA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI ISTORIJSKI ...

nauke doprinela su unapre|enju saznanja o infekcijama operativnog mesta. Ideja da infekcije prouzrokuju `ive klice predstavljala je povod za uvo|enje obaveznog pranja i dez

open design

Tako kako je industrijska revolucija evidentno doprinela zagađenju planete, s kojim ni do sada nismo uspeli da se pomirimo, i nove tehnologije su sa sobom donele nove oblike kontaminacije.

(dve osobe) Osnovni preduslov je: Vaše saznanje, da Vašim ...

osobama, koja bi svojim delovanjem doprinela daljem razvoju našeg Udruženja Porodični vodič i to na poslovima: Asistenta marketing menadžera

078 UTICAJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA ORGANIZACIONI DIZAJN I ...

nivoima, ubrzala protok informacija kroz organizaciju i doprinela značajnim uštedama vremena potrebnog za komuniciranje. Posledično, IT je u literaturi i praksi dobila epitet