Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dopuszczalne

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2010 z dnia 26 lutego ...

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do aflatoksynTekst mający znaczenie dla EOG

B T4; Opcje: II2G EEx d IIB T4; Zabezpieczenie przeciwwy ...

Dopuszczalne wahania napięcia sieci elektrycznej 10 % Dopuszczalne wahania częstotliwości sieci elektrycznej ±5 % Zużycie prądu ze sterownikiem zależy od napięcia sieci elektrycznej

DEKLARACJA ZGODNOŒCI

PN-EN-61 000-3-2 Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pr¹du EN-61000-3-2 (fazowy pr¹d zasilaj¹cy odbiornika ~16A). Limits for (~16A per phase) harmonic currents emission.

A B C

Dopuszczalne obci„¿enie rury [kg] / Die zulässige Belastung der Röhre [Kg] ˜îïóæòŁìaÿ íàªðóçŒa âàºa [Œª] / The acceptable tube load in [kg]

Rozdział 10_09

Øabki montaøowe Assembly clips 1 2 Wymiary Dimensions [mm] Rys. Draw. Nr kat. Cat. No. Zastosowanie do przewodu o úrednicy Conductor diameter [mm] d L h H D Obciπøenie dopuszczalne Admissible load [kN] Mas a Mass [kg] Kart a kat. Cat. card 64511 5-14 12 250 70 - - 12 0,95 1 64512 5-14 12 250 - 95 30 12 1,00 10-13 64514 15-22 20 425 65 ...

Dz.U.UE.L.06.364

(5) Aby najwyższe dopuszczalne poziomy mogły mieć zastosowanie do suszonych, rozcieńczonych, przetworzonych lub złożonych środków spożywczych, w przypadku gdy na szczeblu wspólnotowym nie ma ustalonych najwyższych dopuszczalnych poziomów, przedsiębiorcy branży spożywczej powinni ...

ZDROWIA LUDZI I OCHRONĘ ROŚLIN NA TERENIE KRAJU, Z ...

poziomy dopuszczalne dla niektÓrych substancji w powietrzu w uzdrowiskach i na obszarach ochrony uzdrowiskowej, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla ktÓrych uŚrednia siĘ wyniki pomiarÓw lp.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 420/2011 z ...

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 420/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 111 z 30.4.2011)

© Lionel Flageul - Całkowite Dopuszczalne Połowy (TAC) i ...

© Lionel Flageul Całkowite Dopuszczalne Połowy (TAC) i Kwoty Połowowe Grudniowe ustalanie rocznych możliwości połowowych było w przeszłości jednym

Umowa dystrybucyjna ( dealerska ) oraz dopuszczalne i ...

Strona 1 z 3 Umowa dystrybucyjna ( dealerska ) oraz dopuszczalne i zakazane ograniczenia konkurencji w dystrybucji towarów i usług ( Distribution contract ; Competition restrictions in the distribution of goods and services ) Warsztaty w dniu 21.09.2007 r.